logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2019 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
5/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – Klub Samopomocy 08.01.2019 Pełnomocnik
Burmistrza
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
6/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 10.01.2019 RGN.VI
7/2019

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek

17.01.2019 ROSK.I
8/2019 treningowego uruchomienia syren alarmowych w OC i OSP Gminy Barlinek w dniu 19 stycznia 2019 r. 18.01.2019 Obrona Cywilna
10/2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego 22.01.2019 RGN.II
11/2019 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pilęgnowania polskosci oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 23.01.2019 ROSK.IV
12/2019 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 23.01.2019 ROSK.IV
13/2019 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 23.01.2019 ROSK.IV
14/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 24.01.2019 RGN.VI
15/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo 24.01.2019 RGN.IV
16/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo 24.01.2019 RGN.IV
17/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 24.01.2019 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
18/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 25.01.2019 ROSK.IV
22/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 31.01.2019 Skarbnik Barlinka
26/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność i współwłasność Gminy Barlinek, oraz nieruchomości oddanej Gminie Barlinek w użytkowanie wieczyste 14.02.2019 RGN.VI
28/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 15.02.2019 Skarbnik Barlinka
29/2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego 21.02.2019 RGN.II
30/2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego 26.02.2019 RGN.II
32/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 28.02.2019 Skarbnik Barlinka
33/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. nr 262/23 obr. 1 Barlinek) 07.03.2019 RGN.IV
34/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. nr 262/24 obr. 1 Barlinek) 07.03.2019 RGN.IV
35/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. nr 262/25 obr. 1 Barlinek) 07.03.2019 RGN.IV
36/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. nr 262/26 obr. 1 Barlinek) 07.03.2019 RGN.IV
37/2019 sprzedaży lokalu mieszkalnego 11.03.2019 RGN.II
40/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 14.03.2019 RGN.VI
43/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 18.03.2019 Skarbnik Barlinka
44/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 21.03.2019 RGN.VI
45/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.03.2019 RGN.VI
48/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 28.03.2019 Skarbnik Barlinka
49/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 28.03.2019 RGN.VI
53/2019

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek

04.04.2019 RGN.VI
54/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 04.04.2019 RGN.VI
56/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 08.04.2019 Skarbnik Barlinka
57/2019 treningowego uruchomienia syren alarmowych OC Gminy Barlinek w dniu 10 kwietnia 2019 r. 09.04.2019 Obrona Cywilna
61/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 10.04.2019 Skarbnik Barlinka
62/2019 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 11.04.2019 RGN.IV
63/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 11.04.2019 RGN.VII
65/2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku 16.04.2019 ROSK.IV
66/2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku 16.04.2019 ROSK.IV
67/2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie 16.04.2019 ROSK.IV
68/2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku 16.04.2019 ROSK.IV
69/2019 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16.04.2019 RGN.II
70/2019 naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 17.04.2019 ROSK.VI
77/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 30.04.2019 Skarbnik Barlinka
78/2019 sprzedaży lokali mieszkalnych 06.05.2019 RGN.II
79/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku. 14.05.2019 RGN.VI
81/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 13.05.2019 Skarbnik Barlinka
82/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 21.05.2019 RGN.VI
83/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlineku 21.05.2019 RGN.VI
84/2019 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku 21.05.2019 ROSK.IV
85/2019 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku 21.05.2019 ROSK.IV
86/2019 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mostkowie 21.05.2019 ROSK.IV
87/2019 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku 21.05.2019 ROSK.IV
88/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Moczkowo, stanowiącej własność Gminy Barlinek. 21.05.2019 RGN.VI
89/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Mostkowo, stanowiącej 1/2 własność Gminy Barlinek 24.05.2019 RGN.VI
90/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.05.2019 RGN.VI
91/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek. 24.05.2019 RGN.VI
92/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku 27.05.2019 ROSK.IV
93/2019 zmianiające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku 27.05.2019 ROSK.IV
94/2019 zmianiające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie 27.05.2019 ROSK.IV
95/2019 zmianiające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku 27.05.2019 ROSK.IV
98/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 31.05.2019 Skarbnik Barlinka
103/2019 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku 06.06.2019 ROSK.IV
104/2019 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4  im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku 06.06.2019 ROSK.IV
105/2019 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie 06.06.2019 ROSK.IV
106/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowych, położonej w obrębie Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 07.06.2019 RGN.VI
107/2019 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku 17.06.2019 ROSK.IV
108/2019 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku 17.06.2019 ROSK.IV
109/2019 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie 17.06.2019 ROSK.IV
110/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Barlinek 01.07.2019 RGN.VI
111/2019 wysokości stawek za korzystanie z zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku przy ul. Sportowej 2 01.07.2019 RGN.II
114/2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOK za 2018 rok 10.07.2019 Skarbnik Barlinka
116/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 10.07.2019 Skarbnik Barlinka
118/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku. 11.07.2019 RGN.VI
125/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 01.08.2019 RGN.VI
127/2019 ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78 (dz nr 245/2 obr. 2 Barlinek 14.08.2019 RGN.IV

Załączniki do pobrania: 2019-01-10 14:41:58 - Zarządzenie Nr 5/2019 (70.41 kB)
2019-01-18 11:38:13 - Zarządzenie Nr 8/2019 (10.72 kB)
2019-01-18 12:20:21 - Zarządzenie Nr 7/2019 (25.07 kB)
2019-01-23 12:19:33 - Zarządzenie Nr 11/2019 (13.60 kB)
2019-01-23 12:19:49 - Zarządzenie Nr 12/2019 (13.43 kB)
2019-01-23 12:20:06 - Zarządzenie Nr 13/2019 (12.93 kB)
2019-01-25 10:44:51 - Zarządzenie Nr 18/2019 (11.92 kB)
2019-01-28 14:26:28 - Zarządzenie Nr 15/2019 (25.52 kB)
2019-02-05 11:13:13 - Zarządzenie Nr 17/2019 (73.22 kB)
2019-02-07 08:14:54 - Zarządzenie Nr 6/2019 (929.64 kB)
2019-02-07 08:31:35 - Zarządzenie Nr 14/2019 (707.26 kB)
2019-02-08 13:16:21 - Zarządzenie Nr 22/2019 (2.10 MB)
2019-02-21 12:02:44 - Zarządzenie Nr 26/2019 (1.40 MB)
2019-02-22 13:55:38 - Zarządzenie Nr 28/2019 (469.66 kB)
2019-03-11 11:48:20 - Zarządzenie Nr 32/2019 (1.76 MB)
2019-03-11 14:56:53 - Zarządzenie Nr 33/2019 (25.80 kB)
2019-03-11 15:00:49 - Zarządzenie Nr 34/2019 (25.78 kB)
2019-03-11 15:08:19 - Zarządzenie Nr 35/2019 (25.73 kB)
2019-03-11 15:12:17 - Zarządzenie Nr 36/2019 (25.71 kB)
2019-03-14 12:58:55 - Zarządzenie Nr 16/2019 (25.33 kB)
2019-03-21 12:53:08 - Zarządzenie Nr 10/2019 (13.49 kB)
2019-03-21 12:57:30 - Zarządzenie Nr 29/2019 (27.08 kB)
2019-03-21 12:58:45 - Zarządzenie Nr 30/2019 (25.91 kB)
2019-03-21 13:00:08 - Zarządzenie Nr 37/2019 (24.77 kB)
2019-03-26 08:14:55 - Zarządzenie Nr 43/2019 (234.99 kB)
2019-03-26 08:34:14 - Zarządzenie Nr 40/2019 (676.21 kB)
2019-04-04 11:10:29 - Zarządzenie Nr 45/2019 (238.41 kB)
2019-04-04 11:11:55 - Zarządzenie Nr 49/2019 (537.12 kB)
2019-04-09 10:45:48 - Zarządzenie Nr 57/2019 (329.50 kB)
2019-04-10 09:03:28 - Zarządzenie Nr 44/2019 (12.24 kB)
2019-04-10 09:45:00 - Zarządzenie Nr 53/2019 (795.02 kB)
2019-04-10 09:50:33 - Zarządzenie Nr 54/2019 (18.33 kB)
2019-04-15 12:21:52 - Zarządzenie Nr 62/2019 (11.92 kB)
2019-04-17 09:23:38 - Zarządzenie Nr 48/2019 (1.85 MB)
2019-04-17 09:30:47 - Zarządzenie Nr 56/2019 (193.28 kB)
2019-04-17 09:33:21 - Zarządzenie Nr 61/2019 (253.74 kB)
2019-04-18 09:31:27 - Zarządzenie Nr 65/2019 (30.81 kB)
2019-04-18 09:32:19 - Zarządzenie Nr 66/2019 (31.03 kB)
2019-04-18 09:32:39 - Zarządzenie Nr 67/2019 (30.70 kB)
2019-04-18 09:32:58 - Zarządzenie Nr 68/2019 (30.72 kB)
2019-04-19 08:17:11 - Zarządzenie Nr 70/2019 (47.92 kB)
2019-04-24 11:49:49 - Zarządzenie Nr 69/2019 (23.37 kB)
2019-04-24 12:23:41 - Zarządzenie Nr 63/2019 (28.64 kB)
2019-05-09 14:08:03 - Zarządzenie Nr 77/2019 (2.62 MB)
2019-05-10 14:55:35 - Zarządzenie Nr 78/2019 (13.25 kB)
2019-05-15 14:10:26 - Zarządzenie Nr 79/2019 (2.97 MB)
2019-05-21 08:18:04 - Zarządzenie Nr 81/2019 (891.83 kB)
2019-05-21 12:45:09 - Zarządzenie Nr 84/2019 (16.18 kB)
2019-05-21 12:45:46 - Zarządzenie Nr 85/2019 (16.29 kB)
2019-05-21 12:46:06 - Zarządzenie Nr 86/2019 (16.25 kB)
2019-05-21 12:46:32 - Zarządzenie Nr 87/2019 (16.04 kB)
2019-05-22 10:56:37 - Zarządzenie Nr 82/2019 (1.03 MB)
2019-05-22 10:57:50 - Zarządzenie Nr 83/2019 (1.22 MB)
2019-05-27 11:31:33 - Zarządzenie Nr 88/2019 (1.03 MB)
2019-05-28 07:36:28 - Zarządzenie Nr 92/2019 (14.61 kB)
2019-05-28 07:36:55 - Zarządzenie Nr 93/2019 (14.36 kB)
2019-05-28 07:37:17 - Zarządzenie Nr 94/2019 (14.35 kB)
2019-05-28 07:37:36 - Zarządzenie Nr 95/2019 (14.44 kB)
2019-05-31 14:27:02 - Zarządzenie Nr 89/2019 (1.12 MB)
2019-05-31 14:30:50 - Zarządzenie Nr 90/2019 (1.18 MB)
2019-06-03 14:05:27 - Zarządzenie Nr 91/2019 (1.03 MB)
2019-06-07 10:24:21 - Zarządzenie Nr 98/2019 (7.64 MB)
2019-06-12 11:28:21 - Zarządzenie Nr 106/2019 (1.10 MB)
2019-06-18 10:41:31 - Zarządzenie Nr 103/2019 (11.01 kB)
2019-06-18 10:47:56 - Zarządzenie Nr 104/2019 (11.07 kB)
2019-06-18 10:49:11 - Zarządzenie Nr 105/2019 (11.17 kB)
2019-06-18 10:50:20 - Zarządzenie Nr 107/2019 (12.25 kB)
2019-06-18 10:50:41 - Zarządzenie Nr 108/2019 (12.37 kB)
2019-06-18 10:51:06 - Zarządzenie Nr 109/2019 (12.44 kB)
2019-07-01 16:02:28 - Zarządzenie Nr 110/2019 (717.94 kB)
2019-07-01 16:02:50 - Zarządzenie Nr 111/2019 (17.56 kB)
2019-07-10 09:18:51 - Zarządzenie Nr 114/2019 (149.43 kB)
2019-07-10 09:19:18 - Zarządzenie Nr 116/2019 (2.99 MB)
2019-07-11 09:20:30 - Zarządzenie Nr 112/2019 (722.63 kB)
2019-07-16 10:17:23 - Zarządzenie Nr 118/2019 (1.09 MB)
2019-08-19 14:14:29 - Zarządzenie Nr 127/2019 (35.70 kB)
2019-08-19 14:15:21 - Zarządzenie 125/2019 (2.37 MB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2019
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2019 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Barlinka
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 14:25:51
Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 14:25:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-19 14:14:43

Wersja do wydruku...

corner   corner