logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2017 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 02.01.2017 Skarbnik Barlinka
8/2017 sporządzania planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza 30 000 euro. 11.01.2017 Skarbnik Barlinka
9/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania     w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.01.2017 RGN.VI
10/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.01.2017 RGN.VI
11/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Dziedzice gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.01.2017 RGN.VI
12/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.01.2017 RGN.VI
13/2017 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Lipowej. 12.01.2017 RGN.IV
14/2017

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

13.01.2017 RGN.VI
16/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.01.2017 RGN.VI
17/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 19.01.2017 RGN.VI
18/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 19.01.2017 RGN.VI
19/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.01.2017 RGN.VI
20/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 26.01.2017 ROSK.IV
21/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 26.01.2017 Skarbnik Barlinka
23/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 31.01.2017 Skarbnik Barlinka
24/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 31.01.2017 Skarbnik Barlinka
25/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 31.01.2017 ROSK.IV
26/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 31.01.2017 ROSK.IV
27/2017 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok 01.02.2017 ROSK.I
28/2017

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

02.02.2017 RGN.VI
29/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Barlinek 09.02.2017 RGN.VI
30/2017 przyjęcia zasad wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 10.02.2017 RGPI.XI
31/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych 16.02.2017 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
32/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 20.02.2017 RGN.II
35/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego 20.02.2017 RGN.IV
36/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2015 Burmistrza Barlinka z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek
23.02.2017 RGN.VII
37/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy Kombatantów 27.02.2017 RGN.IV
38/2017 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 27.02.2017 RGN.IV
39/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 28.02.2017 Skarbnik Barlinka
40/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 28.02.2017 Skarbnik Barlinka
41/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 02.03.2017 RGN.VI
42/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 02.03.2017 RGN.VI
43/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 09.03.2017 RGN.VI
44/2017 wyrażenia zgody na zbycie przyległej działki gruntu, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu bedzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 16.03.2017 RGN.IV
45/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży 17.03.2017 RGN.II
46/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.03.2017 RGN.VI
47/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedazy położonej we wsi Dzikowo gm. Barlinek 23.03.2017 RGN.IV
48/2017 ogłoszenia wykazu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży znajdujacych się w budynku położonym w Barlinku przy Rynek 9 23.03.2017 RGN.IV
49/2017 wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Barlinku 23.03.2017 RO.II
50/2017 rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 28.03.2017 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
52/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 31.03.2017 Skarbnik Barlinka
53/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 31.03.2017 Skarbnik Barlinka
55/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 07.04.2017 RGN.VI
56/2017 ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek 11.04.2017 ROSK.I
57/2017 określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Barlinek 12.04.2017 Sekretarz Barlinka
59/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Moczkowie stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.04.2017 RGN.IV
60/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem, dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  w Barlinku 13.04.2017 RGN.VI
61/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14.04.2017 RGN.II
63/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 27.04.2017 RGN.VI
64/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 27.04.2017 RGN.VI
65/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 27.04.2017 RGN.VI
66/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 27.04.2017 RGN.VI
67/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 27.04.2017 Skarbnik Barlinka
70/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.05.2017 RGN.VI
71/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Barlinku 09.05.2017 ROSK.IV
72/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Barlinku 09.05.2017 ROSK.IV
73/2017 powołania Zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023 11.05.2017 RGPI.V
74/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Barlinek 11.05.2017 RGN.VI
75/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 11.05.2017 RGN.VI
78/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 18.05.2017 RGN.VI
80/2007 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 23.05.2017 RGN.VI
81/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 25.05.2017 RF.I
82/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.05.2017 RGN.VI
84/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku 31.05.2017 ROSK.IV
85/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku 31.05.2017 ROSK.IV
86/2017 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji ds. przekazania Biorącemu w Użyczenie  nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Barlinku 31.05.2017 RGN.VI
87/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 31.05.2017 Skarbnik Barlinka
88/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 31.05.2017 Skarbnik Barlinka
89/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 01.06.2017 RGN.VI
90/2017 zmieniające zarządzenie  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 01.06.2017 RGN.VI
91/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 01.06.2017 RGN.VI
93/2017

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

05.06.2017 RGN.VI
95/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 08.06.2017 RGN.IV
96/2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za 2016 rok 08.06.2017 Skarbnik Barlinka
101/2017 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku 20.06.2017 ROSK.IV
102/2017 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku 20.06.2017 ROSK.IV
103/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.06.2017 RGN.VI
104/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.06.2017 RGN.VI
105/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.06.2017 RGN.VI
106/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.06.2017 RGN.VI
111/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 29.06.2017 RGN.IV
112/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 29.06.2017 RGN.IV
113/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 29.06.2017 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
133/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11.07.2017 RGN.VI
137/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.07.2017 RGN.IV
139/2017

w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

26.7.2017 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
140/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 31.07.2017 RGN.VI
144/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 03.08.2017 RGN.VI
145/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.08.2017 RGN.VI
146/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.08.2017 RGN.VI
149/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 10.08.2017 RGPI.V
150/2017 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 21.08.2017 ROSK.IV
151/2017 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 21.08.2017 ROSK.IV
152/2017 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 21.08.2017 ROSK.IV
156/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.08.2017 RGN.VI
160/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.08.2017 RGN.VI
164/2017 zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Barlinek i jej jednostkach organizacyjnych 01.09.2017 RF.XII
165/2017 scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Barlinek i jej jednostkach organizacyjnych 01.09.2017 RF.XII
169/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 07.09.2017 RGN.VI
170/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 07.09.2017 RGN.VI
172/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12.09.2017 RGN.II
173/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.09.2017 RGN.VI
175/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 14.09.2017 RGN.VI
176/2017 sprzedaży lokali mieszkalnych 15.09.2017 RGN.VI
179/2017 ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów przez sołectwa Gminy Barlinek 20.09.2017 RGN.VII
182/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku. 28.09.2017 RGN.VI
186/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.10.2017 RGN.VI
187/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 05.10.2017 RGN.VI
188/2017 wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej i komisji przeprowadzającej rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 05.10.2017 RGN.IV
190/2017 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Barlinku 09.10.2017 RF.XII
192/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Moczkowie stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.10.2017 RGN.IV
193/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16.10.2017 RGN.II
194/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
195/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
196/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
197/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
198/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
199/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
200/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
201/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
202/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
203/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
204/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
205/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
206/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
207/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
208/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 26.10.2017 RF.I
209/2017 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek” 26.10.2017 RGN.X
210/2017 ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej niewyodrębnione lokale mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Rynek 9 26.10.2017 RGN.IV
211/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 31.10.2017 Skarbnik Barlinka
212/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 31.10.2017 Skarbnik Barlinka
214/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 02.11.2017 RGN.VI
215/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek 07.11.2017 RGN.VI
216/2017 trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 07.11.2017 RF.XV
217/2017 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 13.11.2017 RF.XII
218/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 16.11.2017 RGN.VI
219/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.11.2017 RGN.VI
221/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 23.11.2017 Skarbnik Barlinka
222/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 23.11.2017 Skarbnik Barlinka
227/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.11.2017 RGN.VI
228/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 28.11.2017 RGN.II
229/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 29.11.2017 Skarbnik Barlinek
230/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 29.11.2017 Skarbnik Barlinka
232/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 30.11.2017 Skarbnik Barlinka
233/2017 zmiany planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 30.11.2017 Skarbnik Barlinka
234/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 30.11.2017 Skarbnik Barlinka
235/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.11.2017 RGN.VI
238/2017 sprzedaży lokali mieszkalnych 06.12.2017 RGN.II
239/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 11.12.2017 Skarbnik Barlinka
240/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 11.12.2017 Skarbnik Barlinka
241/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.12.2017 RGN.VI
242/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek 14.12.2017 RGN.VI
244/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 15.12.2017 ROSK.IV
245/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 15.12.2017 ROSK.IV
246/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 15.12.2017 ROSK.IV
247/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 18.12.2017 Skarbnik Barlinka
248/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 18.12.2017 Skarbnik Barlinka
249/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 27.12.2017 Skarbnik Barlinka
250/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 27.12.2017 Skarbnik Barlinka
251/2017 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 28.12.2017 RGN.VI
252/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 28.12.2017 Skarbnik Barlinka
254/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 29.12.2017 Skarbnik Barlinka
255/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 29.12.2017 Skarbnik Barlinka

Załączniki do pobrania: 2017-01-18 13:30:36 - Zarządzenie 2/2017 (17.67 MB)
2017-01-26 11:33:44 - Zarządzenie 8/2017 (1.01 MB)
2017-01-18 13:31:09 - Zarządzenie 9/2017 (143.08 kB)
2017-01-18 13:31:41 - Zarządzenie 10/2017 (195.28 kB)
2017-01-18 13:32:01 - Zarządzenie 11/2017 (132.03 kB)
2017-01-18 13:32:38 - Zarządzenie 12/2017 (35.50 kB)
2017-01-26 14:49:54 - Zarządzenie 13/2017 (10.16 kB)
2017-01-24 09:51:06 - Zarządzenie 16/2017 (87.36 kB)
2017-08-03 11:50:21 - Zarządzenie 14/2017 (13.35 kB)
2017-02-07 09:32:36 - Zarządzenie 17/2017 (213.13 kB)
2017-01-24 09:51:21 - Zarządzenie 18/2017 (173.65 kB)
2017-02-07 09:34:15 - Zarządzenie 19/2017 (101.96 kB)
2017-01-26 13:09:49 - Zarządzenie 20/2017 (14.12 kB)
2017-01-30 12:58:42 - Zarządzenie 21/2017 (879.98 kB)
2017-02-08 09:03:38 - Zarządzenie 23/2017 (4.32 MB)
2017-02-08 09:04:10 - Zarządzenie 24/2017 (3.54 MB)
2017-02-01 12:46:33 - Zarządzenie 25/2017 (14.85 kB)
2017-02-01 12:46:53 - Zarządzenie 26/2017 (15.39 kB)
2017-02-08 14:42:45 - Zarządzenie 27/2017 (66.02 kB)
2017-02-27 15:33:27 - Zarządzenie 29/2017 (128.05 kB)
2017-03-08 14:39:24 - Zarządzenie 30/2017 (25.90 kB)
2017-02-27 15:33:19 - Zarządzenie 31/2017 (74.88 kB)
2017-03-06 12:17:01 - Zarządzanie 32/2017 (22.58 kB)
2017-03-02 10:47:15 - Zarządzenie 35/2017 (10.54 kB)
2017-02-27 15:32:46 - Zarządzenie 36/2017 (28.00 kB)
2017-03-02 10:47:42 - Zarządzenie 37/2017 (10.31 kB)
2017-03-02 10:48:00 - Zarządzenie 38/2017 (10.27 kB)
2017-03-08 09:35:03 - Zarządzenie 39/2017 (2.89 MB)
2017-03-08 09:35:48 - Zarządzenie 40/2017 (2.74 MB)
2017-03-07 08:49:59 - Zarządzenie 41/2017 (1.20 MB)
2017-03-03 10:46:06 - Zarządzenie 42/2017 (824.47 kB)
2017-03-14 10:35:52 - Zarządzenie 43/2017 (100.03 kB)
2017-04-03 10:36:28 - Zarządzenie 44/2017 (10.27 kB)
2017-04-03 10:48:20 - Zarządzenie 45/2017 (24.88 kB)
2017-03-24 12:39:00 - Zarządzenie 46/2017 (177.16 kB)
2017-04-04 11:08:23 - Zarządzenie Nr 47/2017 (10.87 kB)
2017-04-04 12:25:01 - Zarządzenie 48/2017 (13.35 kB)
2017-03-24 13:34:26 - Zarządzenie 49/2017 (6.91 kB)
2017-03-28 12:52:59 - Zarządzenie 50/2017 (7.66 kB)
2017-04-11 11:15:40 - Zarządzenie 52/2017 (3.22 MB)
2017-04-11 11:16:33 - Zarządzenie 53/2017 (2.90 MB)
2017-04-12 12:57:09 - Zarządzenie 55/2017 (162.20 kB)
2017-04-11 11:32:04 - Zarządzenie 56/2017 (23.75 kB)
2017-04-27 08:00:07 - Zarządzenie 57/2017 (40.33 kB)
2017-04-25 12:50:51 - Zarządzenie 59/2017 (9.99 kB)
2017-04-20 12:01:00 - Zarządzenie 60/2017 (812.25 kB)
2017-04-19 11:41:30 - Zarządzenie 61/2017 (21.54 kB)
2017-05-05 08:45:52 - Zarządzenie 63/2017 (794.03 kB)
2017-05-09 13:20:01 - Zarządzenie 64/2017 (232.72 kB)
2017-05-09 13:24:43 - Zarządzenie 65/2017 (143.48 kB)
2017-05-05 08:47:02 - Zarządzenie 67/2017 (627.30 kB)
2017-05-09 13:28:12 - Zarzadzenie 66/2017 (8.83 kB)
2017-05-09 13:32:04 - Zarządzenie 70/2017 (133.86 kB)
2017-05-09 13:45:05 - Zarządzenie 71/2017 (82.40 kB)
2017-05-09 13:45:28 - Zarzadzenie 72/2017 (82.45 kB)
2017-05-16 13:25:47 - Zarządzenie 73/2017 (984.06 kB)
2017-08-03 11:51:19 - Zarządzenie 28/2017 (12.39 kB)
2017-05-18 13:58:15 - Zarządzenie 74/2017 (169.13 kB)
2017-05-16 13:27:58 - Zarządzenie 75/2017 (257.29 kB)
2017-05-19 13:04:10 - Zarządzenie 78/2017 (394.49 kB)
2017-08-03 11:51:44 - Zarządzenie 80/2017 (12.52 kB)
2017-05-29 09:06:05 - Zarządzenie 81/2017 (625.30 kB)
2017-05-26 08:35:23 - Zarządzenie 82/2017 (701.65 kB)
2017-06-01 14:31:10 - Zarządzenie 84/2017 (15.06 kB)
2017-06-01 14:32:19 - Zarządzenie 85/2017 (12.56 kB)
2017-06-01 14:19:02 - Zarządzenie 86/2017 (728.73 kB)
2017-06-08 11:27:35 - Zarządzenie 87/2017 (3.62 MB)
2017-06-08 11:28:01 - Zarządzenie 88/2017 (3.73 MB)
2017-06-07 12:39:33 - Zarządzenie 89/2017 (282.42 kB)
2017-06-07 12:39:52 - Zarządzenie 90/2017 (67.01 kB)
2017-06-08 11:28:31 - Zarządzenie 91/2017 (154.66 kB)
2017-08-03 11:52:26 - Zarządzenie 93/2017 (12.28 kB)
2017-07-04 14:26:39 - Zarządzenie 95/2017 (10.53 kB)
2017-06-12 13:47:02 - Zarządzenie 96/2017 (269.14 kB)
2017-06-22 12:51:50 - Zarządzenie 101/2017 (11.91 kB)
2017-06-22 12:52:12 - Zarządzenie 102/2017 (11.90 kB)
2017-06-28 11:03:31 - Zarządzenie 103/2017 (209.53 kB)
2017-06-28 11:04:39 - Zarządzenie 104/2017 (439.63 kB)
2017-06-28 11:05:46 - Zarządzenie 105/2017 (379.66 kB)
2017-06-28 11:06:50 - Zarządzenie 106/2017 (171.13 kB)
2017-07-04 14:28:21 - Zarządzenie 111/2017 (10.09 kB)
2017-07-04 14:28:54 - Zarządzenie 112/2017 (10.21 kB)
2017-06-30 12:00:35 - Zarządzenie 113/2017 (14.03 kB)
2017-08-03 08:17:50 - Zarządzenie 133/2017 (27.30 kB)
2017-08-03 11:42:11 - Zarządzenie 137/2017 (239.17 kB)
2017-08-09 13:40:26 - Zarządzenie 139/2017 (33.50 kB)
2017-08-03 08:18:22 - Zarządzenie 140/2017 (19.88 kB)
2017-08-07 10:36:04 - Zarządzenie 144/2017 (1.34 MB)
2017-08-09 12:09:59 - Zarządzenie 145/2017 (40.34 kB)
2017-08-10 13:44:35 - Zarządzenie 146/2017 (169.33 kB)
2017-08-10 13:51:58 - Zarządzenie 149/2017 (36.00 kB)
2017-08-25 13:11:23 - Zarządzenie 150/2017 (11.15 kB)
2017-08-25 13:11:44 - Zarządzenie 151/2017 (11.15 kB)
2017-08-25 13:12:06 - Zarządzenie 152/2017 (11.14 kB)
2017-09-11 11:10:59 - Zarządzenie 156/2017 (9.87 kB)
2017-09-06 11:34:53 - Zarządzenie 160/2017 (178.23 kB)
2017-09-06 13:42:00 - Zarządzenie 164/2017 (122.02 kB)
2017-09-06 13:42:51 - Zarządzenie 165/2017 (95.68 kB)
2017-09-13 11:14:24 - Zarządzenie Nr 169/2017 (97.31 kB)
2017-09-13 11:14:50 - Zarządzenie Nr 170/2017 (178.72 kB)
2017-10-11 11:36:01 - Zarządzenie Nr 172/2017 (22.91 kB)
2017-09-18 09:21:42 - Zarządzenie Nr 173/2017 (164.94 kB)
2017-09-18 09:22:02 - Zarządzenie Nr 175/2017 (172.10 kB)
2017-10-11 11:36:24 - Zarządzenie Nr 176/2017 (12.82 kB)
2017-10-09 11:52:45 - Zarządzenie Nr 179/2017 (17.36 kB)
2017-10-03 11:49:17 - Zarządzenie Nr 182/2017 (351.83 kB)
2017-10-06 14:32:46 - Zarządzenie Nr 186/2017 (105.45 kB)
2017-10-06 14:33:16 - Zarządzenie Nr 187/2017 (294.86 kB)
2017-10-11 11:36:51 - Zarządzenie Nr 188/2017 (10.40 kB)
2017-10-24 10:59:51 - Zarządzenie Nr 190/2017 (51.89 kB)
2017-10-18 12:00:32 - Zarządzenie Nr 192/2017 (14.45 kB)
2017-10-20 12:43:21 - Zarządzenie Nr 193/2017 (22.84 kB)
2017-11-07 12:00:10 - Zarządzenia Nr 194-207/2017 (14.89 kB)
2017-11-02 11:33:44 - Zarządzenie Nr 208/2017 (972.18 kB)
2017-10-27 12:02:34 - Zarządzenie Nr 209/2017 (13.76 kB)
2017-10-30 10:52:21 - Zarządzenie Nr 210/2017 (28.55 kB)
2017-11-08 09:55:23 - Zarządzenie Nr 211/2017 (4.56 MB)
2017-11-08 09:56:02 - Zarządzenie nr 212/2017 (4.79 MB)
2017-11-07 11:44:06 - Zarządzenie Nr 214/2017 (161.22 kB)
2017-11-14 11:39:55 - Zarządzenie Nr 215/2017 (223.74 kB)
2017-11-09 10:20:10 - Zarządzenie Nr 216/2017 (388.54 kB)
2017-11-22 08:40:53 - Zarządzenie Nr 217/2017 (92.34 kB)
2017-11-21 10:01:19 - Zarządzenie Nr 218/2017 (2.07 MB)
2017-11-24 11:19:57 - Zarządzenie Nr 219/2017 (10.92 kB)
2017-12-01 08:14:30 - Zarządzenie Nr 221/2017 (2.92 MB)
2017-12-01 08:14:19 - Zarządzenie Nr 222/2017 (1.15 MB)
2017-12-11 09:08:58 - Zarządzenie Nr 227/2017 (81.07 kB)
2017-12-01 08:13:59 - Zarządzenie Nr 228/2017 (24.62 kB)
2017-12-08 12:31:38 - Zarządzenie Nr 229/2017 (2.15 MB)
2017-12-08 12:33:15 - Zarządzenie Nr 230/2017 (1.07 MB)
2017-12-06 09:35:26 - Zarządzenie Nr 232/2017 (1.13 MB)
2017-12-08 12:34:30 - Zarządzenie Nr 233/2017 (6.12 MB)
2017-12-08 12:36:55 - Zarządzenie Nr 234/2017 (4.82 MB)
2017-12-11 09:12:48 - Zarządzenie Nr 235/2017 (499.74 kB)
2017-12-11 09:13:36 - Zarządzenie Nr 238/2017 (65.50 kB)
2017-12-14 14:00:50 - Zarządzenie Nr 239/2017 (2.11 MB)
2017-12-14 14:03:50 - Zarządzenie Nr 240/2017 (1.28 MB)
2017-12-29 12:58:47 - Zarządzenie Nr 241/2017 (293.88 kB)
2017-12-29 13:03:23 - Zarządzenie Nr 242/2017 (708.74 kB)
2017-12-15 13:43:51 - Zarządzenie Nr 244/2017 (21.45 kB)
2017-12-15 13:44:55 - Zarządzenie Nr 245/2017 (22.88 kB)
2017-12-15 13:44:36 - Zarządzenie Nr 246/2017 (21.68 kB)
2017-12-28 08:16:26 - Zarządzenie Nr 247/2017 (2.43 MB)
2017-12-28 08:16:56 - Zarządzenie Nr 248/2017 (1.94 MB)
2018-01-10 10:36:30 - Zarządzenie Nr 249/2017 (2.82 MB)
2018-01-10 10:37:10 - Zarządzenie Nr 250/2017 (3.15 MB)
2017-12-29 13:07:39 - Zarządzenie Nr 251/2017 (6.35 kB)
2018-01-10 10:38:57 - Zarządzenie Nr 252/2017 (1.91 MB)
2018-01-10 10:41:16 - Zarządzenie Nr 254/2017 (7.38 MB)
2018-01-10 10:41:53 - Zarządzenie Nr 255/2017 (4.75 MB)

Ilość odwiedzin: 6942
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2017
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2017 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 12:14:00
Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 10:42:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner