logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHMOŚCI

na terenie Gminy Barlinek

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
 4. Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)


 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione.

 

 1. OPŁATY:
 1. Opłata skarbowa w wysokości 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Opłata skarbowa w wysokości 25 zł za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej dotyczącą rozszerzenia zakresu działalności.
 3. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.
 4. Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku
  lub na konto bankowe w GBS Barlinek Nr:                                                  

                                      

                                 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

Tytuł przelewu:

w przypadku składania wniosku o wpis:

„opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej”

w przypadku składania wniosku o zmianę wpisu:

„opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej”

 

 1. TERMIN ODPOWIEDZI:

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, wpis dokonywany jest w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

tel. 95-74-65-559

e-mail: ewidencjafirm@barlinek.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 1. UWAGI:
 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Barlinek jest obowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Barlinka. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
 3. Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów.
 4. Burmistrz jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami (wyszczególnione w formularzu wniosku). Jeżeli Burmistrz nie dokona wpisu w wyżej określonym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność.  Nie dotyczy to przypadku, gdy Burmistrz wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później, niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
 5. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 6. Burmistrz dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
 7. Burmistrz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
 8. Burmistrz wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
 9. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 1. Szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
 2. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
 3. Burmistrz wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:
 1. przedsiębiorca złożył oświadczenie, załączone do wniosku o wpis do rejestru, niezgodne ze stanem faktycznym;
 2. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez Burmistrza terminie;
 3. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
 1. Przed wydaniem decyzji określonej w pkt. 11 lit. a) Burmistrz, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.
 2. Decyzja, o której mowa w pkt. 11, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w pkt. 11, Burmistrz z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.
 4. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:
 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 2. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 3. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;
 4. przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w pkt. 18, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w pkt. 19.
 1. Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt. 15 lit. b) i c) następuje w drodze decyzji.
 2. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w pkt. 11 lub pkt. 15 lit. c).
 3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
 4. Sprawozdanie jest przekazywane Burmistrzowi w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
 5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru:
 1. jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 2. jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 3. w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
 1. Rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej. Organ może udostępnić w sieci teleinformatycznej także inne dane, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.
 3. Przedsiębiorca przechowuje wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej.
 4. Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr tej działalności.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 4. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 

Ilość odwiedzin: 7472
Nazwa dokumentu: Działalność regulowana
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-26 10:46:21
Data udostępnienia informacji: 2012-04-26 10:46:21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-10 12:40:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner