logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna: dział II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), rozdział I ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892); uchwała nr XIX/157/2004 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 16, poz. 284, nr 60, poz. 1067, z 2006 r. nr 117, poz. 2270, z 2008 r. nr 18 poz. 330), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Wniosek o przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, oddanego w najem na czas nieoznaczony."
Wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę budynku w zakresie umowy najmu.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Barlinku – Biuro Obsługi Interesanta.


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: nie pobiera się.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ½ do 1 roku (w zależności od stanu nieruchomości).


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, tel. 95 7465 585.


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. W wypadku, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, bądź trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości, w której położony jest dany lokal, Gmina Barlinek pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie.
2. Nabywca lokalu obowiązany jest zwrócić Gminie Barlinek koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia lokalu. Nabywca ponosi ponadto koszty zawarcia umowy sprzedaży lokalu (taksy za czynności notarialne, opłat sądowych za wpisy wieczysto – księgowe, podatku VAT).

Ilość odwiedzin: 10738
Nazwa dokumentu: Sprzedaż lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Stankiewicz Teresa
Osoba, która odpowiada za treść: Stankiewicz Teresa
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-11-03 09:09:43
Data udostępnienia informacji: 2006-11-03 09:09:43
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-21 15:30:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner