logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Podstawa prawna: art.7, ust.1, art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 29.09.2015 poz. 1485)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia" –postępowanie zwykłe

    pobierz wniosek 

2.  Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia

3.  Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator) - załącznik Nr 1 do zawiadomienia

4.  Do wglądu:

     - dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za organizację zgromadzenia     
     - zezwolenie na przejście zgromadzenia po drogach publicznych


II. OPŁATY:
Brak.


III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, lub wysyłka na adres e’mail : umig@barlinek.pl, bądź fax. – 0957461704

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski w Barlinku tel. 95 7465 540

 

V. TERMIN ODPOWIEDZI:
Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
 

 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
 


VII. UWAGI:
1. W przypadku, gdy trasa przejścia zgromadzenia biegnie po drogach publicznych, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drodze, na której odbywa się zgromadzenie, jeżeli zgromadzenie odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest: 

     * w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii
     * w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy

2.  Organizator zobowiązany jest złożyć wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zgromadzenia i nie później niż na 6 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

3.  W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora

4.  Organ gminy wyposaża przewodniczącego w w/w identyfikator.

5. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

6. Zgromadzenia publiczne o postępowaniu uproszczonym (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)  wymaga zawiadomienia do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod adres: ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin (tel. 091-43-03-342, fax: 091-43-38-522, adres e’mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl). Organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna. 

7.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku. Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek z wymaganych informacji w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie

Ilość odwiedzin: 11807
Nazwa dokumentu: Zgromadzenia - zawiadomienia
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Kopij
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Kopij
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-27 09:22:03
Data udostępnienia informacji: 2005-12-27 09:22:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05 11:39:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner