logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).


 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, które powinno zawierać:
oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego,
określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
- realizację innych zadań statutowych,
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
Załączniki do wniosku:
dokument potwierdzający dysponowanie lokalem przeznaczonym na siedzibę szkoły lub placówki,
pozytywna opinia właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna, i najbliższym jej otoczeniu,
potwierdzenie osobowości prawnej (aktualny odpis KRS),
statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowane w danej formie (zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania).
W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:
wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
zobowiązanie do przestrzegania wymogów zawartych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).

 

II. OPŁATY:
Brak opłat.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Burmistrz Barlinka w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia dokonuje wpisu wydając zaświadczenie o wpisie, lub odmawia dokonania wpisu wydając decyzję o odmowie wpisu.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Ul. Niepodległości 20
Tel: 95 7465 594
e-mail: oswiata@barlinek.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

 

VI. UWAGI:
Brak.

Ilość odwiedzin: 8280
Nazwa dokumentu: Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Mańczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Mańczak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-27 08:12:42
Data udostępnienia informacji: 2005-12-27 08:12:42
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 12:56:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner