logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Wpis do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Barlinek

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie dokonania wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 2. Załączniki do zgłoszenia:
 1. opis obiektu - załącznik Nr 1,
 2. deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi - załącznik Nr 2,
 3. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 1. Dowód wpłaty opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Barlinek.

 

II. OPŁATY:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Balinek- na żądanie wnioskodawcy.
 • Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku
  lub na konto bankowe w GBS Barlinek Nr:

34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

 • Tytuł przelewu:

„opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie”.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych

tel. 95-74-65-559

e-mail: ewidencjafirm@barlinek.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

 1. Procedura nie dotyczy obiektów hotelarskich takich, jak: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska i schroniska młodzieżowe, pola biwakowe.
 2. Prowadzenie ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Barlinka – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238).
 3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć takie usługi w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji wymienionej w pkt. 2.
 4. Świadczenie usług hotelarskich odbywa się poprzez prowadzenie działalności polegającej na wynajmowaniu:
 • pokoi w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, samodzielnych pokoi, ośrodków wczasowych, ośrodków rehabilitacyjnych, domków letniskowych, gospodarstwa agroturystycznego,
 • miejsc noclegowych w: pomieszczeniach wspólnych (salach), budynkach stałych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, domach pracy twórczej, zakładach uzdrowiskowych.
 1. Ewidencja obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 2. Po dokonaniu wpisu do ewidencji, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest zaświadczenie
  o dokonaniu wpisu do ewidencji.
 3. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest do zgłaszania pisemnie informacji o wszelkich zmianach zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia w terminie 14 dni od daty ich powstania, a dotyczących:
 • zaprzestania świadczenia usług hotelarskich,
 • zmiany działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmiany liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury,
 • uzyskania decyzji kategoryzacyjnej i wpisania do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 • zmiany numeru telefonu, zmiany numeru faksu (o ile obiekt posiada), adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmiany zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
 • innych zmian,

pisemnie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, 74-320 Barlinek ul. Niepodległości 20.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Zgłoszenie dokonania wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie,
  w których są świadczone usługi hotelarskie.
 2. Opis obiektu – załącznik nr 1 do zgłoszenia.
 3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (nie będących obiektami hotelarskimi)
  – załącznik nr 2 do zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 5. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski.

Ilość odwiedzin: 11118
Nazwa dokumentu: Usługi hotelarskie
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 11:33:06
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 11:33:06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05 08:50:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner