logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2018 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2018 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 02.01.2018 Skarbnik Barlinka
5/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 04.01.2018 RGN.IV
6/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 04.01.2018 RGN.IV
7/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.01.2018 RGN.VI
8/2018 sprzedaży lokali mieszkalnych 16.01.2018 RGN.II
11/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 23.01.2018 ROSK.IV
12/2018 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 30.01.2018 RGN.II
13/2018 ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek 31.01.2018 ROSK.I
14/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 31.01.2018 ROSK.IV
15/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 31.01.2018 ROSK.IV
16/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 31.01.2018 Skarbnik Barlinka
17/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 31.01.2018 Skarbnik Barlinka
18/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 01.02.2018 RGN.VI
26/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 08.02.2018 RGN.VI
28/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 15.02.2018 RGN.VI
31/2018 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 20.02.2018 Sekretarz Barlinka
32/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 22.02.2018 RGN.VI
33/2018 ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej niewyodrębnione lokale mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy
ul. Rynek 9
22.02.2018 RGN.IV
34/2018 zmiany planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 26.02.2018 Skarbnik Barlinka
35/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 26.02.2018 Skarbnik Barlinka
36/2018 zmiany planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 28.02.2018 Skarbnik Barlinka
38/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania   w użyczenie, najem, dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 01.03.2018 RGN.VI
39/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 06.03.2018 RGN.VI
40/2018 zmiany zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 08.03.2018 Sekretarz Barlinka
43/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 08.03.2018 RGN.VI
44/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.08.2018 RGN.VI
45/2018 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2019 rok 20.03.2018 ROSK.I
46/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 22.03.2018 RGN.VI
47/2018 sprzedaży lokali mieszkalnych 22.03.2018 RGN.II
48/2018 ogłoszenia naboru kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania 27.03.2018 ROSK.V
49/2018 wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, położonego na terenie wiejskim w Gminie Barlinek, stanowiącego własność Gminy Barlinek 29.03.2018 RGN.VII
50/2018 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 29.03.2018 Skarbnik Barlinka
51/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 29.03.2018 Skarbnik Barlinka
52/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.03.2018 RGN.VI
56/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 11.04.2018 Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
57/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
58/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
59/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
60/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
61/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie lub najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.04.2018 RGN.VI
62/2018 powołania Komisji Wyborczej wybierającej członków Barlineckiej Rady Seniorów 18.04.2018 ROSK.V
63/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 19.04.2018 Skarbnik Barlinka
64/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 19.04.2018 Skarbnik Barlinka
65/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek 24.04.2018 RGN.VI
66/2018

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

26.04.2018 RGN.VI
70/2018 ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny niewyodrębniony lokal mieszkalny, położony w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 1 11.05.2018 RGN.IV
71/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 11.05.2018 RGN.VI
74/2018 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15.05.2018 RGN.II
75/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz  użyczenie, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.05.2018 RGN.VI
76/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.05.2018 RGN.VI
77/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przyznanej jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za nieruchomość gruntową przejętą pod drogę publiczną gminną.    17.05.2018 RGN.IV
80/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 30.05.2018 Skarbnik Barlinka
81/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 30.05.2018 Skarbnik Barlinka
88/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 15.06.2018 RGN.VI
89/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 19.06.2018 RGN.VI
90/2018 określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 21.06.2018 RGN.VII
92/2018 sprzedaży lokalu mieszkalnego 28.06.2018 RGN.II
93/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 28.06.2018 Skarbnik Barlinka
94/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 28.06.2018 RGN.VI
95/2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za 2017 rok 29.06.2018 Skarbnik Barlinka
96/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 29.06.2018 Skarbnik Barlinka
97/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 29.06.2018 Skarbnik Barlinka
98/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 29.06.2018 Skarbnik Barlinka
99/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 29.06.2018 Skarbnik Barlinka
102/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 10.07.2018 RGN.VI
105/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 31.07.2018 Skarbnik Barlinka
106/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 31.07.2018 Skarbnik Barlinka
107/2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030 31.07.2018 Skarbnik Barlinka
108/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 02.08.2018 RGN.VI
109/2018 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 02.08.2018 RGN.II
110/2018

ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny niewyodrębniony lokal mieszkalny, położony w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Górnej 8

02.08.2018 RGN.IV
111/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 09.08.2018 RGN.VI
112/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 09.08.2018 RGN.VI
120/2018 założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej 31.08.2018 Skarbnik Barlinka
121/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 06.09.2018 RGN.VI
122/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 06.09.2018 RGN.VI
123/2018 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek" 06.09.2018 RGN.X
127/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatnosci z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek 13.09.2018 RGN.VII
130/2018 regulaminu pracy Komisji ds. Nagród Burmistrza ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Barlinek 17.09.2018 ROSK.IV
132/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oodania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 20.09.2018 RGN.VI
136/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 27.09.2018 RGN.VI
140/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 04.10.2018 RGN.VI
141/2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 04.10.2018 RGN.II
144/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, stanowiących współwłasność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 11.10.2018 RGN.VI
145/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 11.10.2018 RGN.VI
146/2018 w sprawie waloryzacji stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek. 16.10.2018 RGN.VI
147/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 16.10.2018 RGN.VI
148/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 16.10.2018 RGN.VI
149/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych      z zaburzeniami psychicznymi 16.10.2018 Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
150/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 17.10.2018 RGN.VI
151/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 18.10.2018 RF.I
152/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność GMiny Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 25.10.2018 RGN.VI
153/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 31.10.2018 Skarbnik Barlinka
154/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 31.10.2018 Skarbnik Barlinka
156/2018 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 07.11.2018 RGN.II
157/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. 31 Stycznia nr 2 i 3. 08.11.2018 RGN.IV
158/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. 31 Stycznia nr 2B 08.11.2018 RGN.IV
159/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.11.2018 RGN.VI
160/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 08.11.2018 RGN.VI
162/2018 wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 15.11.2018 RGN.IV
165/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 21.11.2018 Skarbnik Barlinka
167/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 22.11.2018 RGN.VI
170/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 29.11.2018 Skarbnik Barlinka
171/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 29.11.2018 Skarbnik Barlinka
172/2018 zmiany planów fiansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 03.12.2018 Skarbnik Barlinka
173/2018 powołania komisji do przejęcia od dotychczasowego dzierżawcy ruchomości oraz nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sportowej 2 w Barlinku 06.12.2018 RGN.VI
174/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 06.12.2018 RGN.VI
175/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pilęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 14.12.2018 ROSK.IV
176/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 14.12.2018 ROSK.IV
177/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 14.12.2018 ROSK.IV
178/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 17.12.2018 Skarbnik Barlinka
179/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 17.12.2018 Skarbnik Barlinka
181/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz użyczenie, w drodze bezprzetargowej, stanowiących współwłasność oraz własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 20.12.2018 RGN.VI
182/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 20.12.2018 Skarbnik Barlinka
183/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 21.12.2018 Skarbnik Barlinka
184/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 21.12.2018 Skarbnik Barlinek

Załączniki do pobrania: 2018-01-11 11:39:06 - Zarządzenie Nr 2/2018 (15.29 MB)
2018-02-12 13:49:53 - Zarządzenie Nr 5/2018 (27.09 kB)
2018-02-12 13:50:40 - Zarządzenie Nr 6/2018 (25.67 kB)
2018-01-17 13:58:47 - Zarządzenie Nr 7/2018 (240.27 kB)
2018-01-19 10:56:23 - Zarządzenie Nr 8/2018 (12.57 kB)
2018-01-23 14:02:35 - Zarządzenie Nr 11/2018 (13.45 kB)
2018-02-05 10:24:32 - Zarządzenie Nr 12/2018 (30.03 kB)
2018-01-31 12:17:56 - Zarządzenie Nr 13/2018 (23.66 kB)
2018-01-31 12:51:56 - Zarządzenie Nr 14/2018 (12.86 kB)
2018-01-31 12:52:14 - Zarządzenie Nr 15/2018 (13.08 kB)
2018-02-07 14:21:58 - Zarządzenie Nr 16/2018 (3.23 MB)
2018-02-07 14:22:58 - Zarządzenie Nr 17/2018 (2.54 MB)
2018-02-06 12:50:10 - Zarządzenie Nr 18/2018 (1.03 MB)
2018-02-28 11:52:48 - Zarządzenie Nr 26/2018 (144.55 kB)
2018-02-28 12:16:51 - Zarządzenie Nr 28/2018 (280.00 kB)
2018-02-23 09:50:31 - Zarządzenie Nr 31/2018 (35.14 kB)
2018-02-28 12:17:39 - Zarządzenie Nr 32/2018 (705.24 kB)
2018-02-27 11:57:01 - Zarządzenie Nr 33/2018 (29.61 kB)
2018-03-06 08:23:01 - Zarządzenie Nr 34/2018 (2.56 MB)
2018-03-06 08:23:37 - Zarządzenie Nr 35/2018 (1.46 MB)
2018-03-06 08:24:04 - Zarządzenie Nr 36/2018 (516.92 kB)
2018-03-21 14:01:52 - Zarządzenie Nr 38/2018 (571.99 kB)
2018-03-21 14:05:11 - Zarządzenie Nr 39/2018 (983.59 kB)
2018-03-09 11:24:19 - Zarządzenie Nr 40/2018 (10.90 kB)
2018-03-21 14:07:19 - Zarządzenie Nr 43/2018 (215.07 kB)
2018-03-21 14:10:49 - Zarządzenie Nr 44/2018 (191.67 kB)
2018-03-21 14:14:50 - Zarządzenie Nr 45/2018 (66.65 kB)
2018-04-12 07:26:57 - Zarządzenie Nr 46/2018 (234.69 kB)
2018-04-11 12:32:46 - Zarządzenie Nr 47/2018 (12.83 kB)
2018-03-27 14:31:06 - Zarządzenie Nr 48/2018 (87.02 kB)
2018-04-03 14:16:05 - Zarządzenie Nr 49/2018 (24.56 kB)
2018-04-06 12:38:04 - Zarządzenie Nr 50/2018 (3.36 MB)
2018-04-06 12:46:38 - Zarządzenie Nr 51/2018 (2.43 MB)
2018-04-12 07:28:15 - Zarządzenie Nr 52/2018 (236.08 kB)
2018-04-13 11:50:56 - Zarządzenie Nr 56/2018 (84.11 kB)
2018-04-17 11:00:31 - Zarządzenie Nr 57/2018 (24.57 kB)
2018-04-17 11:00:50 - Zarządzenie Nr 58/2018 (24.57 kB)
2018-04-17 11:01:21 - Zarządzenie Nr 59/2018 (24.64 kB)
2018-04-17 11:01:42 - Zarządzenie Nr 60/2018 (24.62 kB)
2018-04-26 09:04:00 - Zarządzenie Nr 61/2018 (712.00 kB)
2018-04-20 13:40:46 - Zarządzenie Nr 62/2018 (17.33 kB)
2018-04-25 14:00:46 - Zarządzenie Nr 63/2018 (3.22 MB)
2018-04-25 14:01:09 - Zarządzenie Nr 64/2018 (2.71 MB)
2018-04-26 09:05:29 - Zarządzenie Nr 65/2018 (244.20 kB)
2018-05-14 11:39:17 - Zarządzenie Nr 66/2018 (612.97 kB)
2018-05-15 10:49:47 - Zarządzenie Nr 70/2018 (27.45 kB)
2018-05-16 10:52:47 - Zarządzenie Nr 71/2018 (826.96 kB)
2018-05-18 10:42:13 - Zarządzenie Nr 74/2018 (22.09 kB)
2018-06-21 11:13:30 - Zarządzenie Nr 75/2018 (13.02 kB)
2018-05-30 07:50:57 - Zarządzenie nr 76/2018 (8.97 kB)
2018-05-22 14:12:18 - Zarządzenie Nr 77/2018 (24.17 kB)
2018-06-07 12:20:42 - Zarządzenie nr 80/2018 (3.73 MB)
2018-06-07 12:21:16 - Zarządzenie Nr 81/2018 (2.84 MB)
2018-06-28 07:42:33 - Zarządzenie Nr 88/2018 (1.03 MB)
2018-06-27 08:09:45 - Zarządzenie Nr 89/2018 (283.36 kB)
2018-07-09 10:23:10 - Zarządzenie Nr 90/2018 (52.45 kB)
2018-06-29 08:50:46 - Zarządzenie Nr 92/2018 (12.42 kB)
2018-07-04 09:00:00 - Zarządzenie Nr 93/2018 (1.76 MB)
2018-07-12 09:06:11 - Zarządzenie Nr 94/2018 (179.56 kB)
2018-07-04 09:09:12 - Zarządzenie Nr 95/2018 (269.82 kB)
2018-07-06 12:26:13 - Zarządzenie Nr 96/2018 (4.00 MB)
2018-07-06 12:26:49 - Zarządzenie Nr 97/2018 (3.42 MB)
2018-07-10 11:30:53 - Zarządzenie Nr 98/2018 (866.96 kB)
2018-07-10 11:31:21 - Zarządzenie Nr 99/2018 (1.05 MB)
2018-07-12 09:11:33 - Zarządzenie Nr 102/2018 (337.11 kB)
2018-08-08 07:57:55 - Zarządzenie Nr 105/2018 (2.99 MB)
2018-08-07 13:36:57 - Zarządzenie Nr 106/2018 (3.07 MB)
2018-08-07 13:37:44 - Zarządzenie Nr 107/2018 (3.37 MB)
2018-08-20 10:43:29 - Zarządzenie Nr 108/2018 (387.16 kB)
2018-08-06 11:09:14 - Zarządzenie Nr 109/2018 (22.61 kB)
2018-08-08 08:06:11 - Zarządzenie Nr 110/2018 (28.73 kB)
2018-08-20 10:44:04 - Zarządzenie Nr 111/2018 (523.24 kB)
2018-08-20 10:44:30 - Zarządzenie Nr 112/2018 (8.67 kB)
2018-09-04 12:31:31 - Zarządzenie Nr 120/2018 (1.71 MB)
2018-09-13 09:39:21 - Zarządzenie Nr 121/2018 (1.10 MB)
2018-09-10 13:30:50 - Zarządzenie Nr 123/2018 (1.12 MB)
2018-09-13 09:44:13 - Zarządzenie Nr 122/2018 (346.86 kB)
2018-09-20 09:54:09 - Zarządzenie Nr 127/2018 (27.66 kB)
2018-09-18 11:07:33 - Zarządzenie Nr 130/2018 (13.08 kB)
2018-09-27 07:43:51 - Zarządzenie Nr 132/2018 (441.03 kB)
2018-10-24 11:33:15 - Zarządzenie Nr 136/2018 (894.22 kB)
2018-10-24 11:43:03 - Zarządzenie Nr 140/2018 (807.71 kB)
2018-10-05 11:30:17 - Zarządzenie Nr 141/2018 (12.93 kB)
2018-10-24 11:44:18 - Zarządzenie Nr 144/2018 (265.04 kB)
2018-10-24 13:46:12 - Zarządzenie Nr 145/2018 (11.07 kB)
2018-10-17 12:52:42 - Zarządzenie Nr 146/2018 (6.31 kB)
2018-10-24 11:55:05 - Zarządzenie Nr 147/2018 (362.60 kB)
2018-10-24 11:56:01 - Zarządzenie Nr 148/2018 (8.78 kB)
2018-10-22 09:57:46 - Zarządzenie Nr 149/2018 (69.75 kB)
2018-10-24 11:57:35 - Zarządzenie Nr 150/2018 (193.27 kB)
2018-10-29 10:10:12 - Zarządzenie Nr 151/2018 (988.89 kB)
2018-11-08 11:16:41 - Zarządzenie Nr 152/2018 (1.36 MB)
2018-11-19 14:48:49 - Zarządzenie Nr 153/2018 (9.46 MB)
2018-11-19 14:50:15 - Zarządzenie Nr 154/2018 (6.50 MB)
2018-11-16 13:47:23 - Zarządzenie Nr 156/2018 (22.32 kB)
2018-11-19 13:16:20 - Zarządzenie Nr 157/2018 (25.11 kB)
2018-11-19 12:44:30 - Zarządzenie Nr 158/2018 (25.25 kB)
2018-11-16 14:17:50 - Zarządzenie Nr 159/2018 (1.36 MB)
2018-11-19 13:23:27 - Zarządzenie Nr 160/2018 (8.64 kB)
2018-11-19 14:40:26 - Zarządzenie Nr 162/2018 (11.30 kB)
2018-12-13 11:55:44 - Zarządzenie Nr 165/2018 (4.43 MB)
2018-11-28 10:00:51 - Zarządzenie Nr 167/2018 (385.34 kB)
2018-12-13 11:58:06 - Zarządzenie Nr 170/2018 (5.12 MB)
2018-12-13 12:00:14 - Zarządzenie Nr 171/2018 (5.37 MB)
2018-12-13 12:01:07 - Zarządzenie Nr 172/2018 (2.34 MB)
2018-12-10 14:54:13 - Zarządzenie Nr 173/2018 (8.23 kB)
2018-12-20 11:31:49 - Zarządzenie Nr 174/2018 (845.92 kB)
2018-12-14 11:02:48 - Zarządzenie Nr 175/2018 (24.78 kB)
2018-12-14 11:04:16 - Zarządzenie Nr 176/2018 (22.72 kB)
2018-12-14 11:04:56 - Zarządzenie Nr 177/2018 (23.27 kB)
2018-12-28 14:31:26 - Zarządzenie 178/2018 (2.90 MB)
2018-12-28 14:31:58 - Zarządzenie 179/2018 (2.14 MB)
2019-01-15 12:55:29 - Zarządzenie Nr 181/2018 (12.12 kB)
2018-12-28 14:32:29 - Zarządzenie 182/2018 (1.07 MB)
2019-01-02 13:39:28 - Zarządzenie 183/2018 (1.99 MB)
2019-01-02 13:41:57 - Zarządzenie 184/2018 (1.13 MB)

Ilość odwiedzin: 5664
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2018
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2018 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Barlinka
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 13:36:24
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 13:36:24
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-15 12:56:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner