logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   minus Alkohol - zezwolenia
      minus Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowychna terenie Gminy Barlinek
      minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
      minus Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu oraz oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa
      minus Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
      minus Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna: art. 111 , art. 18 ust. 1, 2, 3, 5 i art. 184 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zmianami) oraz Uchwała Nr LV/463/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek, który zawiera:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia /druk/,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer NIP i numer w rejestrze KRS, o ile taki posiada,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

        2. Załączniki:

 • dokument potwierdzjący tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
 • oświadzcenie

      pobierz wniosek

 

II. OPŁATY:
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkohol (z wyjątkiem piwa);
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych, tel. 95 7645 559.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Zażalenie na postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za posrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesantów). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji Burmistrza Barlinka wnosi się do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

3. Opłata skarbowa:
nie podlega.

VII. UWAGI:

 1. Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydawane są na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wygaśnięcia zezwoleń.
 2. Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydaje się na wniosek pzredsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z powodu:
 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111  ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust.  2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Odbiór zezwolenia osobiscie z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika .

5. W przypadku

 

 

Załączniki do pobrania: 2019-04-09 14:32:49 - Wniosek o zezwolenie (doc) (32.50 kB)

Nazwa dokumentu: Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Skrócony opis: Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Czerwiński
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Czerwiński
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2015-04-13 15:37:47
Data udostępnienia informacji: 2015-04-13 15:37:47
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 11:47:49

Wersja do wydruku...

corner   corner