logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Podział nieruchomości

Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości" (opinię wstępnego projektu podziału nieruchomości)
2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzjącej podział nieruchomości
3. Załączniki:
wymienione są przy wnioskach

- W formie postanowienia opiniowana jest zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku braku planu opinia dotyczy braku sprzeczności z przepisami odrębnymi, albo zgodności z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Po uzyskaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć dokumentację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami, tel. 95 74 65 586

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od postanowienia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za posrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:

  • brak

 

VI.UWAGI:
1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
2. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, należy dołączyć oświadczenie osoby uprawnionej stwierdzające przebieg granicy wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowgo na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu a w przypadku budynku, który nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego oświadczenie stwierdzające, że granica przebiega wzdłuż pionowych płaszczyzn, które są tworzone przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundametu do przekrycia dachu.
Należy także dołączyć  rzuty i przekrój budynku z naniesioną granicą/na czerwono/.
3. Wniosek musi zawierać przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Ilość odwiedzin: 11923
Nazwa dokumentu: Nieruchomości - podział
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Palicka
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Palicka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 11:51:04
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 11:51:04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 09:38:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner