logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Dowód osobisty

Kategoria sprawy :

DOWÓD OSOBISTY


Miejsce załatwienia:

Urząd Stanu Cywilnego w Barlinku, pok. 9
poniedziałki w godz. 8-16
wtorki, środy, czwartki. piątki w godz. 7-15


Kto może wystąpić z wnioskiem:

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy , lub w formie dokumentu elektronicznego ( podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu).


Sposób załatwienia:

Wniosek składa:

- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,
- kurator- dla osoby , której ograniczono zdolność do czynności prawnych

Dziecko powyżej 5 roku życia, dla którego ma być wydany dowód osobisty musi być obecne przy złożeniu wniosku.


Załączniki do wniosku:

- fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,
- dotychczasowy dowód osobisty


Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.


Odbiór dowodu osobistego :

- dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek,
- dowód małoletniego odbiera tylko ten rodzic, który składał wniosek,
- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.


Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego :

Utratę dowodu osobistego należy zgłosić  niezwłocznie:

- w organie dowolnej gminy - osobiście ( poświadczenie wydaje się nieodpłatnie ),
- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osobiście, faxem lub pocztą,
- drogą elektroniczną - tylko w organie gminy, który wydał dowód ( poświadczenie wydaje się na żądanie ).


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U> z 2010 r. Nr 167 poz.1131 z póżn .zm )
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenie, unieważninia i zwrotu( DZ. U. z 2015 r. poz. 212 )

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.  23 ).       

 

Załączniki: 

1. Wniosek  o wydanie dowodu osobistego
2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Informacja na temat e-dowodu: ulotka str. 1  ulotka str. 2

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Ilość odwiedzin: 8893
Nazwa dokumentu: Dowód osobisty
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Mitręga
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Mitręga
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2006-01-03 12:42:34
Data udostępnienia informacji: 2006-01-03 12:42:34
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-16 09:02:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner