logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2009 ROKU

Lp.
Nr Zarządzenia
W sprawie
Data
Uwagi
1
1/2009
Ustalenia pogotowia kasowego na 2009 rok
05.01.2009
RF.I.
2
2/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
09.01.2009
RF.I.
3
3/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.01.2009
RGM.II.
4
4/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr.2 w Barlinku przy ul. Sportowej.
09.01.2009
RGM.IV.
5
5/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obr.2 m. Barlinka przy ul. Dworcowej
13.01.2009
RGM.IV.
6
6/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 1 m. Barlinek
13.01.2009
RGM.IV.
7
7/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obr. Swadzim gm. Barlinek
13.01.2009
RGM.IV.
8
8/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Długiej
13.01.2009
RGM.IV.
9
9/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
13.01.2009
RGM.IV.
10
10/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddana w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Leśnej stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku.
13.01.2009
RGM.IV.
11
11/2009
Upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywani przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
13.01.2009
RF.I.
12
12/2009
Zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Barlinek ze środków GFOŚiGW
28.01.2009
RGM.III.
13
13/2009
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
28.01.2009
RG.IV.
14
14/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej.
28.01.2009
RG.IV.
16
16/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy publicznej.
30.01.2009
RO.VII.
17
17/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych.
30.01.2009
RO.VII.
18
18/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
30.01.2009
RO.VII.
19
19/2009
Powołania komisji przetargowej do otwarcia, porównania i oceny ofert na przetarg na sprzedaż szyn kolejowych z nieużytecznego torowiska.
28.01.2009
RGM.II.
20
20/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
05.02.2009
RGM.III.
21
21/2009
Powołania Jednostki Zarządzającej Projektem "Budowy promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno - rekreacyjne".
05.02.2009
RI.I.
22
22/2009
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
05.02.2009
RG.IV.
23
23/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Żelice gm. Barlinek, działka nr 177/4
05.02.2009
RG.IV.
24
24/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku, działka nr 347/2
05.02.2009
RG.IV.
25
25/2009
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok
12.02.2009
RF.I.
26
26/2009
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalność i gospodarczej, preferowane zagospodarowanie na cele parkingowe.
05.02.2009
RGM.IV.
27
27/2009
Powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, realizacji, rozliczenia i koordynacji projektu pn: "Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156".
17.02.2009
RI.V.
28
28/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS w Barlinku. Sp. z o.o.
19.02.2009
RGM.IV.
28 A
28 A/2009
Ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
17.02.2009
RF.I.
29
29/2009
Ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok
17.02.2009
RF.I.
30
30/2009
Regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Barlinek
26.02.2009
KW
31
31/2009
Zatwierdzenia rocznego planu kontroli finansowej jednostek podległych Burmistrzowi Barlinka.
26.02.2009
KW
32
32/2009
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku.
26.02.2009
Sekretarz Barlinka
33
33/2009
Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych
26.02.2009
Sekretarz Barlinka
34
34/2009
Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
26.02.2009
Sekretarz Barlinka
35
35/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku.
19.02.2009
RGM.IV.
36
36/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek oraz obr. Równo i obr. Moczydło gm. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
19.02.2009
RGM.IV.
37
37/2009
Refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
02.03.2009
RF.I.
38
38/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców położonych w obr 2 m. Barlinek.
19.02.2009
RGM.IV.
39
39/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Sportowej działka nr 660/1
19.02.2009
Traci moc zarządzenie Nr 157/2008 z 13.11.2008 roku
40
40/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 146 o pow. 200m2 położonej w Płonnie.
29.02.2009
RGM.IV.
41
41/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Szewskiej.
19.02.2009
RGM.IV.
42
42/2009
Ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
20.02.2009
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenieNr 36/2008
43
43/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
03.03.2009
RO.VII.
44
44/2009
Nabycia nieruchomości gruntowej działka nr 41/3 o pow. 0,0531 ha we wsi Dzikowo na rzecz Gminy Barlinek
05.03.2009
RG.VI.
45
45/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
28.02.2009
RF.I.
46
46/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych, położonej w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Podgórnej.
05.03.2009
RGM.IV.
47
47/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży działka nr 33 obr. Krzynka
05.03.2009
RG.IV.
48
48/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki.
05.03.2009
RG.IV.
49
49/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
10.03.2009
RF.I.
50
50/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
12.03.2009
RGM.III.
51
51/2009
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno turystycznej oraz pensjonatowej zgodnie z mpzp terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku".
12.03.2009
RGM.IV.
52
52/2009
Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
26.02.2009
RG.IV.
53
53/2009
Wyznaczenia przewodniczącego komisji przetargowej i komisji przeprowadzającej rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
19.03.2009
RG.IV.
54
54/2009
Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Słowackiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
19.03.2009
RG.IV.
55
55/2009
Uchylenia części Zarządzenia Nr 45/2009 z dnia 28 lutego 2009 roku.
17.03.2009
RF.I.
56
56/2009
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku
19.03.2009
Zmieniające Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 26.02.2009
57
57/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obr. 1 m. Barlinek, działka nr 237/26.
26.03.2009
RGM.VI.
58
58/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Gorzowskiej, działka nr 465/2.
27.03.2009
RGM.VI.
59
59/2009
Prowadzenia ewidencji sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz jednostki organizacyjne Barlinek
30.03.2009
RF.I.
60
60/2009
Nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Barlinek, położonej w m. Równo działka nr 107
27.03.2009
RG.VI.
61
61/2009
Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Barlinek działki gruntu nr 123/9 o pow. 0,0345 ha obr. Ożar.
27.03.2009
RG.IV.
62
62/2009
Wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Barlinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
27.03.2009
RO.I.
63
63/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
31.03.2009
RF.I.
64
64/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzec dotychczasowego dzierżawcy położonej w obr. Dziedzice gm. Barlinek.
02.04.2009
RGM.VI.
65
65/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek, działka nr 195.
02.04.2009
RGM.VI.
66
66/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzeatargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek, działka nr 195
02.04.2009
RGM.VI.
67
67/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obr. 2 m. Barlinek, działka nr 205/11.
02.04.2009
RGM.VI.
68
68/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek, działki nr 195 i 189.
02.04.2009
RGM.VI.
69
69/2009
Wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
31.03.2009
RF.I
70
70/2009
Zmiany Zarządzenia Nr 59 dot. prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Barlinku oraz jednostki organizacyjne Gminy Barlinek.
03.04.2009
RF.I.
71
71/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16.04.2009
RO.VIII.
72
72/2009
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Barlinku
09.04.2009
RO.I.
73
73/2009
Maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Barlinek.
09.04.2009
RO.I.
74
74/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
16.04.2009
RGM.II.
75
75/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2009 roku zadania publicznego.
21.04.2009
RO.VII.
76
76/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
21.04.2009
RO.VII.
77
77/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
23.04.2009
RG.IV.
78
78/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, położonych w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Zielnej.
28.04.2009
RGM.IV.
79
79/2009
Powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
30.04.2009
Sekretarz Barlinka
80
80/2009
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07.czerwca 2009 r.
30.04.2009
Sekretarz Barlinka
81
81/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 r.
30.04.2009
RF.I.
82
82/2009
Wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
30.04.2009
RGM.IV. Zmieniające zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 19 lutego 2009
83
83/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonych w obr. 2 m. Barlinek działka nr 245/2 oraz część działki nr 246/22
07.05.2009
RGM.IV.
84
84/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 m. Barlinek, działka nr 292/2 i 803/6.
07.05.2009
RGM.IV.
85
85/2009
Powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku.
11.05.2009
Sekretarz Barlinka
86
86/2009
Zmiany Zarządzenia Nr 32/09 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lutego 2009 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku
14.05.2009
RO.I.
Zmieniające zarządzenie Nr 32/09 z dnia 26.02.09 r.
87
87/2009
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2009.
30.04.2009
OPS
88
88/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
07.05.2009
RGM.II.
89
89/2009
Wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Barlinek oraz ustalenia zakresu obowiązków przewożnika, opiekuna i uczniów w trakcie realizacji dowozu i odwozu.
14.05.2009
ROś.I.
90
90/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku na „Górnym Tarasie”, dz. nr 248/9, 269/7, 270/9, 277/9, 279/3, 292/21.
14.05.2009
RG.IV.
91
91/2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej
14.05.2009
RG.IV.
92
92/2009
ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barlinek
14.05.2009
RGM.III.
93
93/2009
skrócenia okresu użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Barlinku
14.05.2009
RG.IV.
94
94/2009
skrócenia terminu wykupu obligacji serii E,G, I, K, M, O
18.05.2009
RF.I.
95
95/2009
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
25.05.2009
RO.I.
96
96/2009
wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim i Gminie Barlinek
28.05.2009
RF.I.
97
97/2009
zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok
28.05.2009
RF.I.
98
98/2009
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian
28.05.2009
RGM.VIII.
99
99/2009
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego
28.05.2009
RO.I.
100
100/2009
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
28.05.2009
RO.I.
101
101/2009
Uzupełnienia składu OKW Nr 13, powołanej w celu przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
03.06.2009
Sekretarz
102
102/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
04.06.2009
RGM.III.
103
103/2009
Określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tyt. wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek.
04.06.2009
RG.VI.
104
105/2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki sąsiedniej , położonej w obrębie 2 miasta Barlinek przy ul. Rynek
04.06.2009
ROś.I.
105
106/2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku Sp. z o.o
18.06.2009
RGM.IV.
106
110/2009
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
18.06.2009
RF. I
107
111/2009
w sprawie wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
25.06.2009
RGM.IV.
108
112/2009
wsprawiewydzielenia lokali z częścimieszkaniowegozasobu gminy zprzeznaczeniem na lokalesocjalne
25.06.2009
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie nr 28/2009 Burmistrza Barlinka z dnia 19.02.2009
109
114/2009
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
29.06.2009
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie nr 35/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 19.02.2009
110
115/2009
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Barlinecki Ośrodek Kultury na realizację projektu pt: „Wspólny projekt inwestycyjny polsko - niemieckiej współpracy transgranicznej : Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Miejsce Spotkań Barlinek”.
25.06.2009
RF. I
111
111/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
25.06.2009
RGM.III.
112
112/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
25.06.2009
RGM.III.
113
113/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonego w obr. 1 m. Barlinek, stanowiącego własność Gminy Barlinek
25.06.2009
RGM.IV.
114
114/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
29.06.2009
RO.VII.
115
115/2009
Udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez BOK na realizację projektu pt: "Wspólny projekt inwestycyjny polsko - niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau "Uckerwelle" i Europejskie Miejsce Spotkań Barlinek".
25.06.2009
Skarbnik Barlinka
116
116/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
25.06.2009
RGM.II.
117
117/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
02.07.2009
RO
118
118/2009
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
01.07.2009
ROś
119
119/2009
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
01.07.2009
ROś
120
120/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Dziedzicach, ozn. nr 52/12 i 52/13
02.07.2009
RG.IV.
121
121/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.
02.07.2009
RGM.II.
122
122/2009
Ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
02.07.2009
Zmieniające zarządzenie Burmistrza Barlinka
Nr 36/2008 z dn.12.03.2008
123
123/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej położ. w obr. Żydowo gm. Barlinek.
02.07.2009
RGM.IV.
124
124/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położ. w Barlinku przy ul. Długiej oddanej w administrowanie BTBS Sp. z o.o.
02.07.2009
RGM.IV.
125
125/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położ. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej.
02.07.2009
RGM.IV.
126
126/2009
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok.
30.06.2009
RF.I.
127
127/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Różanej, dz. nr 134/12
23.07.2009
RG.IV.
128
128/2009
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
23.07.2009
RG.IV.
129
129/2009
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok.
23.07.2009
RF.I.
130
130/2009
Uchylające zarządzenie Burmistrza nr 106/2009 z dn. 18.06.2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obr. 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez BTBS Sp. z o.o.
23.07.2009
RGM.IV.
131
131/2009
Zmieniające zarządzenie nr 32/2009 z dn. 19.02.2009 r. w spr. wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. 1 i 2 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o.
23.07.2009
RGM.IV.
132
132/2009
Wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących Gminy Barlinek.
30.07.2009
RG.IV.
133
133/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej.
30.07.2009
RG.IV.
134
134/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Św. Bonifacego.
30.07.2009
RGM.IV.
135
135/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
31.07.2009
RF.I.
136
136/2009
Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na Górnym Tarasie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
06.08.2009
RG.IV.
137
137/2009
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
06.08.2009
RG.IV.
138
138/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne. Lokal nr 6 w budynku nr 24 poł. przy ul. 32 Stycznia w Barlinku.
06.08.2009
RGM.III.
139
139/2009
Zmiany zarządzenia Nr 32/09 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lutego 2009 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiegow Barlinku.
06.08.2009
RO.I.
140
140/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działek sąsiednich położ. w Barlinku przy ul. Sportowej.
06.08.2009
RGM.IV.
141
141/2009
Zniesienia współwłasności nieruchomości, lokal mieszkalny przy ul. Koziej nr 6/1
06.08.2009
RGM.III.
142
142/2009
Usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie.
14.08.2009
RF.I.
143
143/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
13.08.2009
RGM.II.
144
144/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
20.08.2009
RO.VII.
145
145/2009
     
146
146/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetagowej położonej w obr. 1 m. Barlinek.
21.08.2009
RGM.IV.
147
147/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
20.08.2009
RGM.II.
148
148/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
31.08.2009
RF.I.
149
149/2009
Ujednoliceniaokresu użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Barlinku
27.08.2009
RG.IV.
150
150/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
31.08.2009
RF.I.
151
151/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości pol. w Barlinku przy ul. 31 Stycznia przeznaczonej do sprzedaży, działka nr 175/25
04.09.2009
RG.IV.
152
152/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Kombatantów, działka nr 725/20
04.09.2009
RG.IV.
153
153/2009
Skarbnik
   
154
154/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
18.09.2009
RF.I.
155
155/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetrgowym, poł. w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Bocznej oddanej w administrowanie Barlineckiemu TBS Sp. z o.o.
24.09.2009
RG.IV.
156
156/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, poł. w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Zielnej.
24.09.2009
RGM.IV.
157
157/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek oraz w gm. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek.
24.09.2009
RGM.IV.
158
158/2009
Wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego ( dz. nr 142/12 o pow. 0,2000 ha ob. Ożar) do właścicieli działek przyległych,
24.09.2009
RGM.IV.
159
159/2009
Powołania komisji, która dokona oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenia.
24.09.2009
Sekretarz Barlinka
160
160/2009
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
24.09.2009
Sekretarz Barlinka
161
161/2009
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn: "odnowienie miejsca pamięci oraz wymiana stolarki okiennej w muzeum w Dziedzicach".
24.09.2009
RI.
162
162/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
25.09.2009
RF.I.
163
163/2009
Udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PW-K "Płonia" Sp. z o.o. w Barlinku.
25.09.2009
RF.I.
164
164/2009
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. 31 Stycznia, ozn. nr 551/21.
24.09.2009
RG.IV.
165
165/2009
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu poł. w Barlinku przy ul. Kasprowicza, działka nr 804/15 w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
24.09.2009
RG.IV.
166
166/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 1 m. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o. dz. nr 726/2
24.09.2009
RGM.IV.
167
167/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela i współwłaściciela działki sąsiedniej, poł. w obr. 1 m. Barlinek nr 665/47.
01.10.2009
RGM.IV.
168
168/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 1 m. Barlinek
01.10.2009
Zmieniające zarządzenie Nr 146/209 Burmistrza Barlinka z 20.08.2009 r.
169
169/2009
Obowiązku przeprowadzenia deratyzacji
01.10.2009
RGM.VI.
170
170/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
30.09.2009
RF.I.
171
171/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży wpoł. w Mostkowie działki nr. 53/7 i 53/8
01.10.2009
RG.IV.
172
172/2009
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu poł. w Barlinku nr 665/49 w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
01.10.2009
RG.IV.
173
173/2009
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości poł. w Barlinku przy ul. Jeziornej tzw. "Stary Tartak"
06.10.2009
RGM.IV.
174
174/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 r
30.09.2009
RF.I.
175
175/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej poł. w obr. 2 m. Barlinek oraz obr. Rychnów, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez BTBS Sp. z o.o.
09.10.2009
RGM.IV.
176
176/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.10.2009
RGM.II.
177
177/2009
Skrócenia okresu użytkowania wieczystego działek gruntu poł. w Barlinku nr 787/49 i 787/57
08.10.2009
RG.IV.
178
178/2009
Powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko trenera środowiskowego.
22.10.2009
Sekretarz Barlinka
179
179/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obr. Dziedzice.
22.10.2009
Zmieniające zarządzenie Nr 41/2008 z dnia. 13.03.2008.
180
180/2009
Obciążenia kosztami opracowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia służebności przesyłu osoby, na rzecz której ustala się służebności przesyłu na nieruchomościach komunalnych
22.10.2009
RGM.VI.
181
181/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
22.10.2009
RGM.II.
182
182/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetragowej na rzecz najemcy.
22.10.2009
RGM.II.
183
183/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
30.10.2009
RF.I.
184
184/2009
Wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
29.11.2009
RG.IV.
185
185/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
05.11.2009
RF.I.
186
186/2009
Powołania rzeczoznawców do prowadzenia szacowania
05.11.2009
RG.VI.
187
187/2009
Przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
16.11.2009
RF.I.
188
188/2009
Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Barlinek
10.11.2009
RF.I.
189
189/2009
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku
10.11.2009
RO.I.
Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 32/09 z dnia 26.02.2009
190
190/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
17.11.2009
RF.I.
191
191/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
19.11.2009
RF.I.
192
192/2009
Zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Barlinek
20.11.2009
RF.I.
193
193/2009
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu poł. w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
20.11.2009
RG.IV.
194
194/2009
Zbycia w drodze bezprzetragowej działki gruntu poł. w Barlinku przy ul. Bocznej działka nr 563/13.
20.11.2009
RG.IV.
195
195/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr.1 m. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez BTBS Sp. z o.o.
20.11.2009
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie Nr 166/2009 Burmistrza Barlinka
196
196/2009
Waloryzacji czynszu z tyt. dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
20.11.2009
RGM.IV.
197
197/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
26.11.2009
RGM.IV.
198
198/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, pol. w obr. 1 i 2 m. Barlinek oraz w obr. Mostkowo, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku
26.11.2009
RGM.IV.
199
199/2009
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ślizgu rynnowego znajdującego się na trenie "Pensjonatu pod Sosnami" w Barlinku.
26.11.2009
RGM.IV.
200
200/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
30.11.2009
RF.I.
201
201/2009
Rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla Moczkowo".
26.11.2009
RG.VIII.
202
202/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, pol. w obr. 2 m./ Barlinek przy u. Sportowej.
03.12.2009
RGM.IV.
203
203/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych
03.12.2009
RO.VIII
204
204/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
03.12.2009
RO.VIII.
205
205/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
03.12.2009
RO.VIII.
206
206/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 r.
04.12.2009
RF.I.
207
207/2009
Zmieniające zapis Zarządzenie Nr 200/2009 Burmistrza Barlinka w spr. zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok.
04.12.2009
Zmieniające zarządzenie Nr200/2009 z dnia 30.11.2009
209
209/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. 1 i 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
10.12.2009
Zmieniające zarządzenie Nr 28/2009 z dn. 19.02.2009
210
210/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, poł. w obr. 2 m. Barlinek
10.12.2009
RGM.IV.
211
211/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
10.12.2009
RGM.II.
212
212/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki sąsiedniej, poł. w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Kościuszki.
10.12.2009
RGM.IV.
213
213/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek sąsiednich, pioł. w obr. 2 m. barlinek przy ul. Poziomkowej.
10.12.2009
RGM.IV.
214
214/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
22.12.2009
RF.I.
215
215/2009
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu poł. w m. Wiewiórki nr 229/2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
23.12.2009
RG.IV.
216
216/2009
Poszerzenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę ul. Fabrycznej w Barlinku", obr 1. m. Barlinek.
29.12.2009
RI.X.
217
217/2009
Powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej dla zadań: "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku - I etap" oraz "pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla powyższego zadania.
30.12.2009
RI.IX
218
218/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
30.12.2009
RF.I.

Załączniki do pobrania: 2009-08-14 08:00:50 - Zarządzenia Nr 2-20 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (3.21 MB)
2009-08-14 08:07:35 - Zarządzenia Nr 21-40 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (20.15 MB)
2009-08-14 08:27:28 - Zarządzenia Nr 41-50 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (762.19 kB)
2009-08-14 08:31:09 - Zarządzenia Nr 51-70 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (1.96 MB)
2009-08-14 08:35:57 - Zarządzenia Nr 71-90 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (7.55 MB)
2009-08-14 08:40:14 - Zarządzenia Nr 91-100 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (98.72 kB)
2009-07-13 14:21:35 - Zarządzenia Nr 101-120 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (3.30 MB)
2009-08-20 13:45:33 - Zarządzenia Nr 121-140 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (1.96 MB)
2009-11-23 09:17:45 - Zarządzenia Nr 141-160 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (3.12 MB)
2009-11-02 08:23:11 - Zarządzenia Nr 161-180 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (11.65 MB)
2009-12-08 09:55:35 - Zarządzenia Nr 181-200 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (18.80 MB)
2010-01-13 12:46:46 - Zarządzenia Nr 201-218 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (1.69 MB)

Ilość odwiedzin: 9835
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2009
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2009 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-17 09:17:07
Data udostępnienia informacji: 2009-02-17 09:17:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:12:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner