logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
minus Ochrona środowiska
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      minus 2019
         minus Spis wniosków osób i instytucji ubiegających się o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew
            minus Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
   minus Informacja o obszarach szczególnie narażonych na związki azotowe pochodzenia rolniczego zlokalizowanych na terenie Gminy Barlinek
   minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Barlinek
   minus Program ochrony środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek i Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji środowiskowych 2019.

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

16618

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

 Przedsięwzięcie polegające na:

- rozbudowie łącznika hali malarni i hali obróbki mechanicznej wraz                       z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 25/15, 25/33 i części dz. nr 25/2 obr. 1 Barlinek,

- budowie hali magazynowej dwunawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 25/34, 25/35, 25/36 obr. 1 Barlinek,

realizowanego na terenie zakładu HaCon Sp. z o.o. ul. Fabrycznej 6.   

3.

Znak sprawy

RGN.VIII.6220.1.2019

4.

Data złożenia

14.12.2018

5.

Dane wnioskodawcy

HaCon Sp. z o.o. w Barlinku przy ul. Fabrycznej 6

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, mapa.

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie zakończone, wydana decyzja z  21.02.2019 r.

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

nie dotyczy

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

7455

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Montaż komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym na dz. nr 96/27 obr. 1 Barlinek,  gmina Barlinek

3.

Znak sprawy

RGN.VIII.6220.3.2019

4.

Data złożenia

30.05.2019

5.

Dane wnioskodawcy

 Zakład Ochrony Środowiska i BHP ”B&E” Edward Urbanowski ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz, który działa w imieniu ASO AKUNUMA I Agata Szulc ul. Św. Bonifacego 48, 74-320 Barlinek

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie jest prowadzone

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

nie dotyczy

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

10096

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW na  nieruchomości gruntowej położonej w m. Dziedzice na działce oznaczonej nr ew. 338/1 obr. Dziedzice gmina Barlinek.  

3.

Znak sprawy

RGN.VIII.6220.9.2019

4.

Data złożenia

25.07.2019

5.

Dane wnioskodawcy

 SPV Energia Sp. z o.o. Bartycka 26/58, 00-716 Warszawa, w którego imieniu działa pełnomocnik Zuzanna Pankowska CAC PV Sp. z o.o. ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie jest prowadzone

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

nie dotyczy

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

11136

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa 23 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej działką nr 288 obr. Moczkowo gmina Barlinek.   

3.

Znak sprawy

RGN.VIII.6220.10.2019

4.

Data złożenia

22.08.2019

5.

Dane wnioskodawcy

 Osoba prywatna

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie zakończone, wydana decyzja z dnia 05.11.2019 r.

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

ochrona danych osobowych

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

13017

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Przebudowa i rozbudowa stacji 110/15kV GPZ Barlinek na nieruchomości gruntowej położonej w m. Barlinek na działkach oznaczonych nr ew. 194/1, 194/2, 194/3 obr. 1 Barlinek gmina Barlinek

3.

Znak sprawy

RGM.VII.6220.11.2019

4.

Data złożenia

30.09.2019

5.

Dane wnioskodawcy

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w którego imieniu działa pełnomocnik Wiktor Hernacki ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o. ul. Krakowska 264, 02-210 Warszawa

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie jest prowadzone 

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

nie dotyczy

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

13316

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Przebudowa i rozbudowa stacji 110/15kV GPZ Mostkowo” na nieruchomości gruntowej położonej w m. Mostkowo na działkach oznaczonych nr ew. 53/53 i 53/56 obr. Mostkowo gmina Barlinek 

3.

Znak sprawy

RGN.VIII.6220.12.2019

4.

Data złożenia

04.10.2019

5.

Dane wnioskodawcy

 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w którego imieniu działa pełnomocnik Wiktor Hernacki ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o. ul. Krakowska 264, 02-210 Warszawa  

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie zakończone, wydana decyzja z 09.01.2020 r.

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

nie dotyczy

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

13741

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa tymczasowego obiektu budowlanego – hali namiotowej magazynowej o pow. 450 m2, niepołączonej trwale z gruntem z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 25/8 i 25/28 obr. 1 Barlinek

3.

Znak sprawy

RGM.VII.6220.13.2019

4.

Data złożenia

14.10.2019

5.

Dane wnioskodawcy

HaCon Sp. z o.o. w Barlinku ul. Fabryczna 6, 74-320 Barlinek

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie zakończone, wydana decyzja z 07.01.2020 r. 

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

nie dotyczy

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

14206

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (in 039) w obrębie Mostkowo, Gmina Barlinek.

3.

Znak sprawy

RGM.VII.6220.14.2019

4.

Data złożenia

23.10.2019

5.

Dane wnioskodawcy

PV 440 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie jest prowadzone.

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

nie dotyczy

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

14744

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

 Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

3.

Znak sprawy

RGM.VII.6220.15.2019

4.

Data złożenia

06.11.2019

5.

Dane wnioskodawcy

 Osoba prywatna

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie jest prowadzone

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

ochrona danych osobowych

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

14625

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Kruszarka wraz z miejscem przeznaczonym do zbierania i przetwarzania odpadów oraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana w m. Barlinek

3.

Znak sprawy

RGM.VII.6220.16.2019

4.

Data złożenia

04.11.2019

5.

Dane wnioskodawcy

 Zakład Ochrony Środowiska i BHP ”B&E” Edward Urbanowski ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz, który działa w imieniu firmy Usługi Transportowe Marek Michalski Sp.z o.o. ul. Fabryczna 2, 74-320 Barlinek 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie jest prowadzone

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

ochrona danych osobowych

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

 15783

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 25/15 obr. 1 Barlinek  w HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6

 

3.

Znak sprawy

RGM.VII.6220.17.2019

4.

Data złożenia

26.11.2019

5.

Dane wnioskodawcy

HaCon Sp. z o.o. w Barlinku ul. Fabryczna 6, 74-320 Barlinek

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie jest prowadzone

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

ochrona danych osobowych

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

1.

Numer wpisu

 

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa elektrowni słonecznej  fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr  ewid. 338/16, 338/17, 338/19, 338/20, 338/21, 338/22 w m. Dziedzice obręb Dziedzice Gmina Barlinek

3.

Znak sprawy

RGM.VII.6220.20.2019

4.

Data złożenia

26.11.2019

5.

Dane wnioskodawcy

Power PV sp. z o.o. ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Dariusz Kłosiński,

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa, wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresat wniosku

Urząd Miejski w Barlinku

8.

Miejsce przechowywania

Urząd Miejski w Barlinku

Referat Gospodarowania Nieruchomościami; pokój 25; tel. 095 7462450

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

postępowanie jest prowadzone

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

ochrona danych osobowych

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

nie dotyczy

12.

Uwagi

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Skrócony opis: Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2020-01-17 14:13:57
Data udostępnienia informacji: 2020-01-17 14:13:57
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 14:34:05

Wersja do wydruku...

corner   corner