logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


RADA MIEJSKA > Projekty Uchwał

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekty Uchwał Administrator 2019-02-28 09:33:10
Projekty Uchwał Administrator 2019-02-28 09:32:43
Projekty Uchwał Administrator 2019-02-28 09:16:48
Projekty Uchwał Administrator 2019-02-27 09:57:46
Projekty Uchwał Administrator 2017-10-30 09:27:52
Projekty Uchwał Administrator 2017-10-30 09:23:39
Projekty uchwał Administrator 2017-10-30 09:23:13

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Magdalena Czerwińska 2019-08-20 09:43:02
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2019 Administrator 2018-12-19 11:26:26
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018 Administrator 2018-12-13 12:50:42
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2018-12-13 12:18:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2018-12-10 15:43:36
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Administrator 2018-12-07 11:01:10
Proj. uchw. w spr. podwyższ. kryt. dochodowego uprawniaj. do przyzn. nieodpłat. pomocy w zakr. dożywiania w formie świadcz. pieniężn. na zakup posiłku lub żywn. dla osób obj. wielolet. progr. rządowym Administrator 2018-12-07 10:56:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019 - 2030 Administrator 2018-11-19 15:27:04
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok Administrator 2018-11-19 15:36:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka Administrator 2018-12-03 10:11:11
Projekt uchwały w sprawie wyraż. zgody na wniesienie wkładu pieniężn. do s-ki Szpital Barlinek Sp. z o.o., na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Administrator 2018-11-29 14:53:59
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinek w zakresie zmiany numer 4 i 8 Administrator 2018-11-29 11:32:42
Proj. uchwały w spr. określenia warun. udzielenia bonifik. od opłaty, wnoszonej za dany rok, za przekszt. prawa użytk. wieczyst. gruntów zabudow. na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Administrator 2018-11-29 11:28:11
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Administrator 2018-11-29 10:53:06
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Administrator 2018-11-29 10:44:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barlinek na 2018 rok Administrator 2018-11-27 12:10:35
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Barlinek Administrator 2018-10-16 13:35:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Administrator 2018-10-09 11:49:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu nr 53/18 i 53/19 w obr. Mostkowo gm. Barlinek Administrator 2018-10-05 10:14:08
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 127/8 w obr. Ożar gm. Barlinek Administrator 2018-10-05 10:00:55
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadz. dział. pożyt. publiczn. na rok 2019 Administrator 2018-09-20 09:35:21
Proj. uchwały w sp. zaw. porozum. pom. Gm. Barlinek a Gm. Nowogródek Pom. w zakr. przyjęcia przez Gm. Barlinek od Gm. Nowogródek pom. realiz. zad. publ. w zakresie pom. społ. - kier. mieszkańców Gm. Administrator 2018-09-25 11:43:52
Proj. uchwały w spr. udzielenia pomocy finans. Woj. Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna" na odcinku Dzikowo - Barlinek Administrator 2018-09-24 08:19:25
Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Administrator 2018-08-06 10:42:52
Projekt Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-08-14 10:25:12
Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z Administrator 2018-08-14 10:29:56
Projekt Uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2018-08-16 11:23:04
Projekt Uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2018-08-16 11:27:57
Projekt Uchwały uchylającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Administrator 2018-08-16 11:44:26
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Administrator 2018-08-16 11:45:51
Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Administrator 2018-08-17 11:28:35
Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Administrator 2018-08-20 11:04:49
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Administrator 2018-08-29 07:39:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok Administrator 2018-08-29 14:22:28
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018 - 2013 Magdalena Diaków 2018-06-28 08:18:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok Magdalena Diaków 2018-06-28 08:14:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o., na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Magdalena Diaków 2018-06-25 10:48:24
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok Magdalena Diaków 2018-06-22 14:34:49
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka Magdalena Diaków 2018-06-22 14:33:15
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Magdalena Diaków 2018-06-22 13:24:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka Magdalena Diaków 2018-06-22 13:18:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Magdalena Diaków 2018-06-22 09:45:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” Magdalena Diaków 2018-06-20 13:45:13
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury w Barlinku Magdalena Diaków 2018-06-18 13:31:01
Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek Magdalena Diaków 2018-06-18 12:32:15
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Magdalena Diaków 2018-06-18 12:21:42
Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek Magdalena Diaków 2018-06-18 12:10:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Magdalena Diaków 2018-06-11 09:46:36
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Magdalena Diaków 2018-06-07 12:37:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok Administrator 2018-05-22 12:52:34
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mysliborskiemu na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar" Administrator 2018-05-18 10:36:57
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Poziomkowej Administrator 2018-05-14 15:44:38
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Różanej Administrator 2018-05-14 15:41:06
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administrator 2018-04-20 10:33:16
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Administrator 2018-04-19 10:01:58
Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2018 roku Administrator 2018-04-18 13:23:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2018-2023 Administrator 2018-04-18 09:39:51
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego Administrator 2018-04-18 09:33:11
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka Administrator 2018-04-17 11:39:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku Administrator 2018-04-20 10:01:44
Proj. uchwały w spr. ustal. szczegół. zasad ponoszenia odpłatn. za pobyt w mieszk. chron. i ośrod. wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym os. bezdom. z terenu gm. Barlinek Administrator 2018-03-19 15:54:31
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Administrator 2018-03-19 15:21:23
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-03-13 09:42:09
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Administrator 2018-03-09 13:59:07
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2018-02-22 13:10:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku Administrator 2018-02-15 13:34:53
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej w m. Mostkowo Administrator 2018-01-23 11:05:05
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sporsobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Barlinek oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów Administrator 2018-01-18 13:20:45
Projekt uchwały ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym Administrator 2018-01-18 13:03:27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Administrator 2018-01-18 13:17:13
Projekt uchwały w sprawie powołania Barlineckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Administrator 2018-01-16 14:09:47
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt. kończ 6 Administrator 2018-01-16 14:07:09
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz in Administrator 2018-01-12 12:08:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych położonych na terenie Gminy Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2018-01-11 11:34:24
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Administrator 2017-12-20 14:05:31
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2018 Administrator 2017-12-19 12:49:13
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Administrator 2017-12-08 14:50:17
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Administrator 2017-12-08 14:48:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018” Administrator 2017-12-06 09:30:47
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Administrator 2017-12-06 09:27:46
Projekt uchwały w sprawie „Wieloletn. planu rozw. i modern. urządzeń wodociąg. i urządzeń kanaliz. będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociąg.- Kanaliz. „Płonia” w Barlinku na lata 2018-2021" Administrator 2017-12-06 09:24:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2017-11-28 14:42:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-11-27 11:04:44
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017- 2030 Administrator 2017-11-27 11:02:22
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku, ul. św. Bonifacego 36 Administrator 2017-11-24 11:27:28
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych Administrator 2017-11-20 10:28:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Fryderyka Chopina w Barlinka Administrator 2017-11-20 10:22:53
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Administrator 2017-11-20 09:30:26
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030 Administrator 2017-11-16 11:21:52
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-11-16 11:19:16
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce Administrator 2017-11-14 14:10:08
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na przystąpienie do procesu zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2017-11-09 08:47:20
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Administrator 2017-11-08 09:49:24
Projekt uchwały w spr. progr. współpracy Gm. Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt. publicz. na 2018 r. Administrator 2017-10-30 09:25:37

Wersja do wydruku...

corner   corner