logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony

„Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać w gminie Barlinek”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe - zamieszczono pod nr 598268-N-2019r. z dnia 2019 - 09-19 r.

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie.

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie.

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barlinek,

krajowy numer identyfikacyjny 52837900000, ul. Niepodległości  20 , 74320   Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 95 7462450 w. 561, e-mail umig@barlinek.pl, faks 957 461 704.
Adres strony internetowej (URL) http:// bip.barlinek.pl/?id=12093.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia http:// bip.barlinek.pl/?id=12093.


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie.
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie.

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Barlinku, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek lub przesłać pocztą.
Adres:
Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać”

Realizowana  w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych.

Numer referencyjny: RGPI.IV.7013.6.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać obejmuję swoim zakresem:

1) przebudowę włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr

    2156 Dzikowo-Rychnów;

2) przebudowę dróg w gminie Barlinek -wieś Dzikowo do wsi Pustać działki nr 155 i nr 157.

3) w zakres przebudowy drogi o której mowa w ppkt 1 i 2 wchodzi m.in.:

    a) oczyszczenie obustronne rowów z wyprofilowaniem na długości działki nr 158 - 48 m,

    b) rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego na działkach nr 155 i nr 157 o

        łącznej powierzchni 7 060 m2,

    c) wykonanie 2 065 mb drogi o szerokości 3,5 m z poszerzeniami na łukach,          

    d) wykonanie mijanek o szerokości 5m,

    e) wykonanie zjazdów,

        - projektowana konstrukcja jezdni z poszerzeniami, mijanek i zjazdów  wykonana będzie z

          warstw o następujących ilościach:

 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31,5 - 20 cm,
 • istniejące podłoże gruntowe.

    f) wykonanie obustronnie poboczy o grubości 20 cm, szerokości 1 m z kruszywa łamanego

        stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

    g) montaż oznakowania stałej organizacji ruchu.      

 3.  Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał następujących uszczegółowień w

      stosunku do dokumentacji projektowej:

      1) wykonywane prace nie mogą spowodować braku przejezdności drogi;

      2) należy zabezpieczyć stały dojazd do przyległych posesji.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): -
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: do 2020-06-30  

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe.

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż  900 000,00 zł, ocenę tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie   wcześniejszym niż jeden miesiąc przed  upływem terminu składania ofert.


Informacje dodatkowe.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1.  W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

     działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej:

     dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie drogi o  nawierzchni bitumicznej

     o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł każda,        

       - wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie

          z przepisami prawa  budowlanego i prawidłowo ukończone.  

     W przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu - podmiot ten musi być wskazany jako

      podwykonawca. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z

       wykonywaniem robót do realizacji których te zdolności są wymagane. Ocenę spełniania tego

       warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie

      dostarczonego wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ).

2.  Dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami zdolną do wykonania zamówienia:

      kierownikiem budowy (1 osoba) - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania

      robotami  budowlanymi w specjalności inżynieryjno- drogowej bez ograniczeń oraz  minimum

      3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót,    

      Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza

      Odpowiadające im uprawnienia  wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru

      Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów

      ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

      w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272). Ocenę spełniania tego

      warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu osób, które będą

       uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ);        

3.  W okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a w przypadku, gdy okres

      prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniał średnio rocznie minimum 8

       osób,  w tym minimum 1 osobę personelu kierowniczego. Ocenę spełnienia tego warunku

      zamawiający  przeprowadzi na podstawie dostarczonego przez wykonawcę oświadczenia na temat

      średniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3

      latach przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 8 do SIWZ).     

      Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie o dopuszczenie do udziału w 

      postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

      informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 1. Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

 jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

  podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to zamiast dokumentów wskazanych w  rozdziale XIII ust. 3 pkt. 1 lit. a, b i c SIWZ, składa dokumenty określone w §7 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów - wykonawca przedstawia dokumenty określone w §7 ust. 3 przywołanego wyżej Rozporządzenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

  wcześniejszym niż jeden miesiąc przed  upływem terminu składania ofert,

2) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

 prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą

 niż cena oferty,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ).

Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale XI. punkt 1 ppkt 2 litera c niniejszej SIWZ.

4) oświadczenie, na temat średniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór – załącznik nr 8 do SIWZ).

5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ).

6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.  Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr

    do SIWZ ze wskazaniem:

a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVIII SIWZ,

b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 30 czerwca 2020r.

c) oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 48 i nie więcej niż 60 miesięcy).

2. Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII pkt 1 ppkt 1- 4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do

    SIWZ);

3. Inne wymagane dokumenty:

        a)  kosztorys ofertowy wg załączników nr 14, 15 i 16 do SIWZ,        

        b)  pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania

             oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę   

             niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy;

       c)  potwierdzenie wniesienia wadium - zgodnie z rozdziałem IX punkt 6 niniejszej SIWZ.

       d)  wykaz podwykonawców załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ. Wadium musi być złożone przed terminem składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) – nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty (brutto)

60,00

Termin gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu jej zawarcia .
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy

       w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. w pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  3.   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

        Zamawiającego, wskazany w rozdziale I  niniejszej SIWZ.

  4.   Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148

       ust. 2 ustawy Pzp.

  5.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na

       oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie

       pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

       przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

       przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  6.  Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,

       ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego

       żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez

       warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy

       wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

  7.  W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający

       zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

  8.  Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania określa projekt umowy

      stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość

    zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

    dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z

    okoliczności wymienionych poniżej:

1) zmian ogólnych:

   a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w

       rejestrach publicznych,

   b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy upoważnionych do

        reprezentacji stron w procesie budowy,

2) zmiany wpływające na termin wykonania umowy - możliwe jest przedłużenie terminu

     zakończenia umowy o czas opóźnienia , jeśli opóźnienie to wynikało z przyczyn leżących  po

    stronie Zamawiającego i jeśli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie

    umowy w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

     a) przekazania placu budowy,

     b) przekazania dokumentów budowy,

3) zmiany wpływające na termin wykonania umowy będące następstwem okoliczności leżących

    po stronie Zamawiającego w szczególności:

 1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
 2. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 3. zmianę technologii wykonywania robót ze względu na zasady wiedzy technicznej,
 4. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

       4) zmiany wpływające na termin wykonania umowy będące następstwem okoliczności nie

           leżących po stronie Zamawiającego:

              a)  pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na

                   zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji

                   wykonanego przedmiotu umowy;

       b)  konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

             technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub

             specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie

             przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

             przedmiotu umowy,

              c)  konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania,

      które wstrzymują lub opóźniają  realizację  przedmiotu umowy,

              d)  zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np.: rozwiązanie umowy łączącej go

                   z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego;

 e)  zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu

      zamówienia w tym:

- zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót,

- pominięcie pewnych robót,

                   - wykonanie robót nieprzewidzianych,

 f)  zmiana kierownika budowy,

              g)  zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym

                   zakresie  nie leży w interesie publicznym,

       h)  realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

            powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

            o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

            realizowanych w drodze odrębnej umowy,

       i)   wystąpienia warunków geotechnicznych, geologicznych lub hydrologicznych , których nie

             można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia,

       j)   uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje itp.),

       k)  konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych.

5)   zmiany wpływające na termin wykonania umowy z przyczyn będących następstwem

      okoliczności obiektywnych niezależnych od  Zamawiającego:

 1. wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Zamawiający rozumie przez „nie sprzyjające warunki atmosferyczne”, warunki przy których nie dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferyczny

              b)  na skutek działania sił uznanych za stan klęski żywiołowej,      

              c )  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany

                    stawki podatku VAT,       

      Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni  

      potwierdzonych przez Zamawiającego o niemożliwości realizacji robót z uwagi na wystąpienie

      okoliczności, o których mowa wyżej z jednoczesnym przedłużeniem przez Wykonawcę ważności

      zobowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego

      zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres o treści tożsamej z

      dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

2.   Zmiana osób nadzorujących roboty po każdej stronie może nastąpić po pisemnym powiadomieniu

      stron i nie wymaga aneksu.

3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci

    obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
                                                       Data: 2019-10-04

                                                       godzina: 11:00
 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie dotyczy

Uwagi: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 12, w dniu

4 października 2019r., o godz. 11:15.

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Kazimierz Dolat, Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, pokój nr 8 w godzinach 8:00-14:00, tel. 95 746 55 61, e-mail: przetargi@barlinek.pl

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać"
Skrócony opis: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Kazimierz Dolat
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Dolat
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-09-19 10:52:51
Data udostępnienia informacji: 2019-09-19 10:52:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-19 11:04:55

Wersja do wydruku...

corner   corner